februarie

Acatistul Sfântului Mucenic Trifon (1 februarie)

Condacul 1

Pe tine, cela ce ai îndrăzneală către Domnul, mijlocitor şi rugător pentru sufletele noastre te avem, noi smeriţii. Iar acum, în ziua Praznicului tău rugămu-te, cere-ne nouă de la Dumnezeu iertare de păcate şi izbăvire, din primejdii, ca să cântăm ţie: Bucură-te, Mare Mucenice Trifon!

Icosul 1

Sfinte, slăvite, Mare Mucenice Trifon, cu închinare şi neîndoită credinţă îndrăznim a cere şi aşteptăm mijlocirile tale către Dumnezeiasca milostivire, ca să ne aflăm părtaşi bucuriei tale noi, cei ce pătimim în multe feluri de boli, de patimi, de nevoi şi de războiri cumplite. Pe tot sufletul cel necăjit şi dosădit, pe cei ce păzesc întru cunoştinţă legea lui Hristos Dumnezeu şi cred întru Dânsul, pe toţi care se sârguie a se închina Sfintelor tale moaşte şi îţi împodobesc ţie această cântare de laudă, de cerere şi mărire ajută-i cu darul de care te-ai învrednicit de la Hristos, Mântuitorul şi Dumnezeul nostru. Auzi-ne pe noi, care grăim către tine unele ca acestea:

Bucură-te, Trifoane, cel născut în ţara Frigia, în satul Campsada;

Bucură-te, îngerească odihnire, încă din copilărie, a darului Sfintei Treimi;

Bucură-te, vas ales al Apei Vieţii şi al darului facerii de minuni;

Bucură-te, prin care numele lui Dumnezeu se preaslăveşte în cer şi pe pământ;

Bucură-te, izgonitor al demonului din fiica împăratului, Gordiana;

Bucură-te, arătător şi altora al vrăjmaşului prin postirea şi rugăciunea ta cea către Dumnezeu;

Bucură-te, Trifoane, nume înfricoşător diavolilor;

Bucură-te, chip ce izvorăşti în lume mirul preaslăvirii lui Dumnezeu;

Bucură-te, minunată înmulţire a sfintei credinţe în multe părţi ale Frigiei;

Bucură-te, că ai fost prins pentru mărturisirea lui Iisus Hristos Dumnezeu

Bucură-te, dăruire de sine făcută jertfă de bunăvoie în mâinile păgânilor,

Bucură-te, neclintită stare la judecată înaintea ighemonului Acvilin;

Bucură-te, Mare Mucenice Trifon!

Condacul al 2-lea

Mucenice Trifon, de trei ori fericite, n-ai voit a te supune poruncii împăratului de a te închina zeilor. Ci mai vârtos L-ai mărturisit pe Iisus Hristos a fi Dumnezeu cu adevărat. Pentru aceasta vrednic eşti a auzi de la noi cântarea Acatistului, prin care te fericim şi împreună cu tine cântăm: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Să nu se învrednicească nelegiuiţii a ne supune sub picioarele lor, Sfinte Mucenice al lui Hristos, Trifoane, când se pornesc asupra noastră ca valurile mării ce vin cu repeziciune, ci să cadă ca spicele ţarinii de la faţa ta, iar noi să te binecuvântăm, strigând:

Bucură-te, neplecare către momelile cele amăgitoare;

Bucură-te, însetare după pătimirile pentru Iisus Hristos;

Bucură-te, vistierie nefurată a comorilor de mult preţ ale dreptei credinţe;

Bucură-te, dumnezeiască răbdare a chinurilor de la păgâni;

Bucură-te, vas ales al darului vorbirii frumoase, izvorât de la Dumnezeu;

Bucură-te, că ai zis ighemonului: „Nimeni lepădându-se de Cerescul Împărat Iisus Hristos, nu va putea să moştenească viaţa veşnică”;

Bucură-te, ai fost alergat prin gerul iernii cu picioarele desculţe;

Bucură-te, că stihuri din psalmii lui David cântai pe cale;

Bucură-te, că ziceai: „Paşii mei îndreptează-i Doamne, după cuvântul Tău”;

Bucură-te, că piroane de fier ţi s-au bătut în picioarele tale;

Bucură-te, primire cu mulţumire a bătăilor multe şi dureroase;

Bucură-te, răbdare mai presus de fire în chinurile cele cumplite;

Bucură-te, Mare Mucenice Trifon!

Condacul al 3-lea

De înţelegerea Dumnezeirii sufletul tău fiind luminat, ca un adevărat viteaz al Mântuitorului Hristos te-ai arătat; stând neclintit în dragostea Lui. Pentru aceasta noi cu smerenie venim către tine şi cu îndoită umilinţă cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Plin fiind de darul lui Dumnezeu, Mucenice Trifon, care te lumina şi te înţelepţea, prin fapte bune ca pe o scară ai mers din putere în putere, purtătorule de biruinţă al Cerescului Împărat Iisus; pentru aceasta îţi cântăm:

Bucură-te, că ighemonul Acvilin s-a mirat de răspunsurile tale cele drepte;

Bucură-te, răbdare a bătăilor ce ruşinezi pe draci;

Bucură-te, stâlp neclintit de urgia tiranului;

Bucură-te, tărie nebiruită de chinurile şi îngrozirile lui Acvilin, care te-a dat morţii;

Bucură-te, că pentru credinţa în Dumnezeul nostru Iisus Hristos a ţi se tăia capul a poruncit;

Bucură-te, rugăciune cu mulţumire către Dumnezeu înaintea trecerii tale;

Bucură-te, că prin rugăciunea ta, oamenii din Campsada s-au izbăvit de foamete, de jivini şi insecte vătămătoare;

Bucură-te, că rugându-te, mai înainte de a ţi se tăia capul, a luat Domnul Sfântul tău suflet în Mâinile Sale;

Bucură-te, că ai poruncit ca cinstitul şi Sfântul tău trup în Campsada să-l ducă;

Bucură-te, Trifoane, că din tinereţile tale lui Dumnezeu te-ai sfinţit;

Bucură-te, dăruire lui Dumnezeu a multor oameni;

Bucură-te, tămăduire a nenumărate boli în noroade;

Bucură-te, Mare Mucenice Trifon!

Condacul al 4-lea

Nemairăbdând păgânii minunile tale cele Sfinte, prin care se defăima înşelăciunea idolească – căci propovăduiai lor credinţa lui Hristos şi arătai lămurit că El este Dumnezeu Care face minunile, iar nu idolii, – te-au supus muncilor, pe care le-ai primit cu dragoste, cântând: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Glas către tine înălţând, grăim: grăbeşte, Sfinte Mucenice Trifon, a ne apăra pe noi, că după Mântuitorul şi Preacurata lui Maică, la tine alergăm, ca să ne izbăveşti din toate primejdiile şi să te bine cuvântăm, cântând:

Bucură-te, îndelungă răbdare în chinuri încununată de Preasfânta Treime;

Bucură-te, că Domnul Hristos împreună cu îngerii la cer te-a suit;

Bucură-te, că Mucenicii ţi-au ieşit înainte;

Bucură-te, cel întâmpinat cu cinste de Cuvioşi;

Bucură-te, de Ierarhi cu plăcute cuvinte binecuvântat;

Bucură-te, că toţi Sfinţii, cântări de laudă şi bucurie ţi-au cântat;

Bucură-te, suflet sălăşluit în Împăraţia Cerurilor;

Bucură-te, împreună vorbitor cu îngerii;

Bucură-te, veselire în lăcaşurile lui Hristos împreună cu toţi Sfinţii;

Bucură-te, împreună cu dânşii aşezat la masa Cinei celei de Taină;

Bucură-te, chip preacinstit în ceata Mucenicilor;

Bucură-te, de a cărui încununare toţi Sfinţii saltă şi se bucură cu duhul;

Bucură-te, Mare Mucenice Trifon!

Condacul al 5-lea

Hrană de mântuire trimite-ne nouă, Sfinte Trifon, de la Dumnezeu, ca să nu pierim de mulţimea împătimirilor; că păcătoşi suntem, dar avându-te pe tine mijlocitor, nădejde de mântuire câştigăm, căci de la tine ne învăţăm a cânta după cuviinţă: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Prealăudat s-a arătat numele tău, Trifoane, în toată ţara Frigiei, pentru că prin rugăciunile tale către Dumnezeu ai adus la Credinţa lui Hristos pe mulţi dintre închinătorii la idoli şi botezându-se ei în numele Preasfintei Treimi, au strigat într-un glas: „Mare este Dumnezeul creştinilor”! Pentru aceasta şi noi, cei izbăviţi prin tine din multe feluri de păcate şi asupriri, îţi cântăm:

Bucură-te, braţ cu putere ce-i aduci la credinţa în Hristos pe împotrivitori;

Bucură-te, izbăvitorule al celor robiţi;

Bucură-te, minunatule între Sfinţi, care ai făcut pe păgâni a se boteza;

Bucură-te, suflet viteaz, învrednicit a fi Mucenic;

Bucură-te, câştigare a darului Sfinţeniei prin Crucea marilor suferinţe;

Bucură-te, ingrozire a slujitorilor la idoli;

Bucură-te, biruinţă asupra diavolilor cu puterea lui Hristos;

Bucură-te, nume înfricoşat în auzul lor;

Bucură-te, trandafir prea înmiresmat înflorit în grădinile raiului;

Bucură-te, că înşişi îngerii din Ceruri te cunosc ca alesul lui Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce stai acu înaintea Mântuitorului şi te rogi pentru noi;

Bucură-te, cel ce vezi nevoile noastre şi ne dai grabnic ajutor;

Bucură-te, Mare Mucenice Trifon!

Condacul al 6-lea

Inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi, zice Sfântul Proroc David; pentru aceasta smerindu-ne până la moarte, cădem către tine, Mare Mucenice Trifon, să te rogi lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii; ca să ne liniştească durerile şi să potolească pornirea urâtelor patimi, iar noi întru pacea inimii să cântăm: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Cumplit şi fără cruţare bătând ostaşii trupul tău, răbdătorule de chinuri al lui Hristos, pământul s-a înroşit de sângele tău; pentru aceasta îţi cântăm:

Bucură-te, privelişte îngerilor şi oamenilor;

Bucură-te, răbdare până la sfârşit întru dreapta credinţă a chinurilor de la păgâni;

Bucură-te, împlinirea datoriilor creştine;

Bucură-te, lauda Bisericii Răsăritului;:

Bucură-te, bucuria neamului creştinesc;

Bucură-te, izgonirea şi înspăimântarea dracilor;

Bucură-te, chip strălucind minunile puterea Darului dumnezeiesc;

Bucură-te, al lui Hristos vrednic lăudător;

Bucură-te, întru bucuria Domnului tău;

Bucură-te, însetoşare de a-ţi vărsa sângele pentru Dânsul;

Bucură-te, nume preacântat, izvorând mirul tămăduirilor;

Bucură-te, Mare Mucenice Trifon!

Condacul al 7-lea

Vrând nebunul tiran numaidecat să te piardă şi văzând că muncile pentru tine sunt zadarnice, adeseori se gândea cum să te dea morţii. Iar tu, Sfinte, învăpăiat de dorinţă fiind a merge la Hristos, neîncetat cântai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Nouă şi înfricoşată răbdare ai săvârşit, Sfinte, când ai fost chinuit de tirani, din porunca lui Acvilin, pentru că primind cu veselie piroanele bătute în picioarele tale, lovit cu cruzime şi legat de cal, alergai spre Hristos; pentru aceasta nu contenim a te lăuda, cântând:

Bucură-te, Trifoane, mucenicie văzătoare a cununii gătite în Cer;

Bucură-te, biruire a taberelor vrăjmaşe cu puterea Darului Dumnezeiesc;

Bucură-te, suflet aşezat în lăcaşurile Sfinţilor;

Bucură-te, trup cinstit jos, pe pământ, după ieşirea sufletului;

Bucură-te, creştet încununat de Însuşi Domnul Iisus;

Bucură-te, minunată săvârşire a nevoinţei muceniceşti;

Bucură-te, chip proslăvit de la cele pământeşti la cele Cereşti;

Bucură-te, dimpreună cu mucenicii numărat;

Bucură-te, izvor de minuni nedeşertat pentru cei binecredincioşi;

Bucură-te, demonilor rană de nevindecat;

Bucură-te, Trifoane, de Dumnezeu iubit şi cinstit;

Bucură-te, mărturisitor neobosit;

Bucură-te, Mare Mucenice Trifone!

Condacul al 8-lea

Numele tău decât toate s-a făcut mai dorit, Trifoane, nouă, celor ce cu dragoste te cinstim, ne închinăm ţie şi sărutăm Dumnezeieştile tale moaşte, împreună cu tine cântând: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Izbiţi de valurile ispitelor ce vin asupra noastră, nu ne putem lupta şi nici nu suntem vrednici de milostivire, pentru că pocăinţă nu avem din pricina păcatelor noastre. Pentru aceasta cădem înaintea ta, rugându-te să ne întăreşti în dragostea lui Dumnezeu, ca să scăpăm de cursele vrăjmaşilor şi să cântăm:

Bucură-te, chip vrednic de laudă şi cinstire;

Bucură-te, că ne plecăm capul până la pământ înaintea Cinstitelor tale moaşte;

Bucură-te, milostivire ce împlineşti cerinţele noastre spre mântuire;

Bucură-te, Mucenicule al lui Hristos, care asculţi rugăciunile noastre;

Bucură-te, vrednicule de pururea pomenire;

Bucură-te, că ieşind noi cu Sfintele tale moaşte prin grădină, ne aperi de grindină;

Bucură-te, că rugându-te preoţii şi sfinţind apa, apoi stropind cu ea pomii şi zarzavaturile, ne scapi de toate insectele vătămătoare;

Bucură-te, turn de tărie al Bisericii;

Bucură-te, rază de bucurie nouă, celor ce te avem nădejde nesurpată;

Bucură-te, făclie, care ne luminezi pe noi cu Sfintele tale rugăciuni;

Bucură-te, chip îngeresc, care ne străluceşti izbăvire în toate ispitele;

Bucură-te, Mare Mucenice Trifon!

Condacul al 9-lea

Patimile pe care dumnezeieşte le-ai răbdat să ne fie nouă spre tămăduirea patimilor noastre, iar rănile trupului tău să ne fie acoperământ durerilor ce ne tulbură cugetul; dă-ne, dar, Sfinte, în încercări răbdare, ca să cântăm cu despietrite şi împăcate inimi: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Cu sângele tău cel curs pentru dragostea lui Hristos, spală întinăciunea păcatelor noastre, preafericite Trifon, iar cu mulţimea minunilor schimbă cugetele fraţilor celor ce ne prigonesc, spre a se întoarce şi a nu fi osândiţi împreună cu vrăjmaşul cel viclean; iar prin tine aflând liniştea lui Hristos, să-ţi cântăm:

Bucură-te, ruşinare a vrăjmaşului cu toate cetele lui;

Bucură-te, zdrobire sub picioarele tale a oştilor întunericului;

Bucură-te, mângâiere a monahilor şi privire nestrămutată strălucind din icoana iubirii;

Bucură-te, nume scris în Cartea Vieţii, cântat şi cinstit de creştini;

Bucură-te, floare frumoasă din părţile Frigiei;

Bucură-te, mărgăritar ales lucrat de mâna Providenţei;

Bucură-te, trandafir binemirositor între spinii idoleşti;

Bucură-te, Chip preamărit de Cel pe care L-ai preaslăvit;

Bucură-te, jertfă vie în Hristos, făcută izvor de binecuvântare;

Bucură-te, strajă neadormită a Mănăstirii Frăsinei;

Bucură-te, călăuză osârdnică a celor ce merg pe Calea Mântuitorului;

Bucură-te, Mare Mucenice Trifon!

Condacul al 10-lea

Învăpăiate sunt rugăciunile tale către Dumnezeu, Sfinte Mucenice Trifon, pentru că Mijlocind iertarea şi tămăduirea nepuţincioşilor, ne-ai scăpat din groapa osândei în care eram căzuţi. Drept aceea, cunoscând noi, păcătoşii, facerile tale de bine, ne minunăm de Darul ce se lucrează prin, tine, şi cântăm: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Ziditorului, iar nicidecum zidirii, te-ai arătat întru toate mărturisitor şi al Lui biruitor mucenic, de aceea şi tiranul te-a întrebat cine te întăreşte pe tine în munci. Dar tu, ca un viteaz al lui Hristos, i-ai răspuns: „Dumnezeul meu este în sufletul meu”. Pentru aceasta, cu bucurie îţi cântăm:

Bucură-te, izbăvitorul tuturor celor ce aleargă la tine;

Bucură-te, sculare a celor căzuţi în păcate grele;

Bucură-te, bună voire de a ne lăsa nouă părticele din Cinstitul tău trup;

Bucură-te, primire de la Dumnezeu a cununii cereşti;

Bucură-te, mână întinsă şi cuget întăritor celor slabi;

Bucură-te, viaţă întru care Dumnezeu S-a preaslăvit;

Bucură-te, că, numele Lui s-a preaînălţat, în facerea minunilor tale;

Bucură-te, că pentru Dânsul ai pătimit, ca să biruieşti împreună cu Dânsul;

Bucură-te, Mucenice, lumii preafolositor;

Bucură-te, răbdătorule de chinuri şi de biruinţă purtător;

Bucură-te, al minunilor dumnezeieşti izvorâtor;

Bucură-te, Mare Mucenice Triton!

Condacul al 11-lea

Toata cântarea se biruieşte întru tine, Sfinte, căci cum vom aduce ţie după cuviinţă cântări de psalmi, celui laudăt de cetele puterilor Cereşti. Ci numai spre mulţumită pentru tămăduiri ne îndestulăm, cântând: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Sfeşnic cu totul luminos s-au arătat cinstitele tale moaşte, Sfinte Mare Mucenice Trifon, puse în mijlocul Bisericii şi strălucind tuturor celor ce cu credinţă se închină la ele; deci de un dar ca acesta nu ne lipsi, Sfinte, milostivindu-te de noi care cu dragoste îţi cântăm:

Bucură-te, sfântă dorire după mântuirea tuturor;

Bucură-te, propovăduitorule al Raiului celui frumos;

Bucură-te, tăiere cu cuţitul credinţei a cuvintelor păgâneşti;

Bucură-te, sprijin mângâietor şi cunună a sfaturilor duhovniceşti;

Bucură-te, ruşinarea necuviinţei slujitorilor idoleşti;

Bucură-te, moştenitor al raiului, vrednicule de pomenire;

Bucură-te, câştigare a răsplătirii dragostei dumnezeieşti;

Bucură-te, împartăşire şi nouă, smeriţilor, din roada bunătăţilor tale;

Bucură-te, slăvite Mucenice, cunoscut din faptele tale preaminunate;

Bucură-te, smerire şi întoarcere a necredincioşilor la lumina lui Hristos;

Bucură-te, veselire a iubitorilor de Hristos;

Bucură-te, izgonire de la noi a vrăjmaşului;

Bucură-te, Mare Mucenice Trifon!

Condacul al 12-lea

Har ai aflat înaintea lui Dumnezeu, Sfinte, har aflăm înaintea ta şi noi, cei ce cu credinţă chemăm numele tău întru ajutor. Căci tu vindeci toată boala şi patima din noi cu Darul rânduit ţie de la Dumnezeu, ca izbăviţi şi îndreptaţi, să cântăm într-un glas: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Cu cântări îţi cinştim pomenirea ta, fericim chinurile şi îndelungă răbdarea ta, mărim şi lăudăm minunile tale, vitejia şi bărbăţia ta, iar la mijlocirile tale alergând, bine te cuvântăm ca pe un mare ajutător şi păzitor al lumii. Pentru aceasta ne plecăm genunchii şi cu mulţumitoare inimi îţi cântăm:

Bucură-te, mieluşel fără prihană, că rugându-te, ţi-ai dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu;

Bucură-te, aur lămurit prin chinuri întru slava Sfintei Treimi;

Bucură-te, nuntaş al Mirelui Hristos, de Dânsul proslăvit în Ceruri;

Bucură-te, privire a lumii prin icoana dragostei dumnezeieşti;

Bucură-te, izvor al bucuriei Învierii, primind mulţumirile noastre;

Bucură-te, mir al milostivirii de Sus, la ieşirea din Sfântul Altar cu Sfintele tale moaşte;

Bucură-te, izvor de tămăduiri revărsat peste închinarea inimii noastre;

Bucură-te, facătorule de minuni cu puterea lui Hristos sălăşluită în tine;

Bucură-te, îndreptător către Lumina lumii a mulţime de păgâni;

Bucură-te, chip încununat în Ceruri cu diadema iubirii;

Bucură-te, vindecarea trupurilor noastre;

Bucură-te, rugă neadormită pentru mântuirea sufletelor noastre;

Bucură-te, Mare Mucenice Trifon!

Condacul al 13-lea

O, prealăudate mucenice Trifon, ascultă smerita noastră rugăciune pe care ţi-o aducem din toată inima şi ne izbăveşte pe noi din boli şi din primejdii, pe noi, cei ce cinstim pomenirea ta, şi mărturisim minunile săvârşite de tine cu Darul Sfântului Duh. Îndreptează paşii noştri spre lumina Învierii lui Hristos şi ne poartă de grijă din înalt să nu ne aflăm copleşiţi de valurile lumii, ci cu privirea aţintită spre Hristos, să ajungem la ţărmul veşniciei şi al iubirii descoperite a Sfintei Treimi, cântând din liturghisitoare inimi: Aliluia! ( de 3 ori )

Apoi iarăşi se zice

Icosul întâi

Sfinte, slăvite, Mare Mucenice Trifon, cu închinare şi neîndoită credinţă îndrăznim a cere şi aşteptăm mijlocirile tale către Dumnezeiasca milos-tivire, ca să ne aflăm părtaşi bucuriei tale noi, cei ce pătimim în multe feluri de boli, de patimi, de nevoi şi de războiri cumplite. Pe tot sufletul cel necăjit şi dosădit, pe cei ce păzesc întru cunoştinţă legea lui Hristos Dumnezeu şi cred întru Dânsul, pe toţi care se sârguie a se închina Sfintelor tale moaşte şi îţi împodobesc ţie această cântare de laudă, de cerere şi mărire, ajută-i cu darul de care te-ai învrednicit de la Hristos, Mântuitorul şi Dumnezeul nostru. Auzi-ne pe noi, care grăim către tine unele ca acestea:

Bucură-te, Trifoane, cel născut în ţara Frigia, în satul Campsada;

Bucură-te, îngerească odihnire, încă din copilărie, a darului Sfintei Treimi;

Bucură-te, vas ales al Apei Vieţii şi al darului facerii de minuni;

Bucură-te, prin care numele lui Dumnezeu se preaslăveşte în cer şi pe pământ;

Bucură-te, izgonitor al demonului din fiica împăratului, Gordiana;

Bucură-te, arătător şi altora al vrăjmaşului prin postirea şi rugăciunea ta cea către Dumnezeu;

Bucură-te, Trifoane, nume înfricoşător diavolilor;

Bucură-te, chip ce izvorăşti în lume mirul preaslăvirii lui Dumnezeu;

Bucură-te, minunată înmulţire a sfintei credinţe în multe părţi ale Frigiei;

Bucură-te, că ai fost prins pentru mărturisirea lui Iisus Hristos Dumnezeu;

Bucură-te, daruire de sine făcută jertfă de bunăvoie în mâinile păgânilor,

Bucură-te, neclintită stare la judecată înaintea ighemonului Acvilin;

Bucură-te, Mare Mucenice Trifon!

Condacul întâi

Pe tine, cela ce ai îndrăzneală către Domnul, mijlocitor şi rugător pentru sufletele noastre te avem, noi smeriţii. Iar acum, în ziua Praznicului tău rugămu-te, cere-ne nouă de la Dumnezeu iertare de păcate şi izbăvire, din primejdii, ca să cântăm ţie: Bucură-te, Mare Mucenice Trifon!

Rugăciune

O, întrutotlăudate, Sfinte Mucenice Trifon, primeşte de la noi aceste cântări pe care cu umilinţă le aducem înaintea ta şi ne izbăveşte din toate nevoile şi scârbele ca un bun şi iubitor de oameni şi neînfruntat ocrotitor al creştinilor. Căci deşi suntem nevrednici a ne face părtaşi milostivirii tale, pentru păcatele noastre cele multe şi grele, săvârşite în viaţa noastră şi în tot ceasul, însă cunoscând marea bunătate pe care ai arătat-o asupra celor ce te cinstesc pe tine şi se pocăiesc cu credinţă întru numele Domnului, năzuim cu lacrimi de umilinţă şi preaplecată mărturisire a păcatelor la mijlocirile tale înaintea Sfintei Treimi. Fii dar nouă, pururi rugător la Preaputernicul Dumnezeu, pentru iertarea păcatelor noastre, pentru mântuirea noastră de toate bolile şi primejdiile, de cutremurul pământului şi moarte năpraznică, pentru întărirea noastră în credinţa cea adevărată, apărându-ne de toate răutăţile după făgăduinţa ta, căci toţi te cinstim şi prăznuim numele tău, acum şi pururea şi în veci. Amin.

După otpust zicem aşa: Sfinte Mare Mucenice Trifon, primeşte rugăciunile nevrednicilor robilor tăi şi ne, izbăveşte pe noi din toată nevoia şi necazul.

Toată nădejdea noastră spre tine o punem, Maica lui Dumnezeu, păzeşte-ne pe noi sub Sfânt Acoperământul tău. Amin

Acatistul Întâmpinării Domnului (2 februarie)

Condacul 1:

Astăzi aleasa Maică merge acum de la Betleem la Ierusalim, iar Dumnezeiescul Prunc Iisus în braţele Ei ca pe un nor uşor este purtat. Iar noi nevrednicii, întâmpinând pe Împăratul Slavei şi pe Maica Fecioară Prea-sfântă, împreună cu bătrânul Simeon cântăm Celei Binecuvântate:

Vino, Preacurată, Domnul este cu Tine şi prin Tine împreună cu noi.

Icosul 1:

Cetele cereşti, plecate spre pământ, văd pe cel Unul Născut, pe Făcătorul lor şi Stăpânul a toată făptura în braţele Fecioreşti ale Maicii celei neispitite de bărbat, mergând la Ierusalim, purtat ca un Prunc şi bucurându-se, cântă Lui şi împărătesei Fecioare laudă de sărbătoare:

Vino, Împăratul cerului şi al pământului, în cetatea Marelui împărat, Sionul cel sfânt.

Vino, Dumnezeule Preaînalt, din înălţimile cereşti în biserica pământeas-că si făcută de mâini.

Vino, Fiule, Unule Născut şi Te sălăşluieşte cu oamenii pe pământ.

Vino, Mielul Cel nevinovat şi Dumnezeiesc, să Te aduci Domnului, Cel ce în ceruri.

Vino, Preacurată Porumbiţă, Mireasă fără de bărbat, a Sfântului Duh.

Vino, Mieluşea neîntinată, Maica neprihănită a Mielului Hristos.

Vino, Pruncă de Dumnezeu aleasă, Fiica cea preadorită a lui Dumnezeu Tatăl.

Vino, Împărăteasa Cerului, Stăpâna cea bună a întregii lumi.

Vino, Preacurată, Domnul este cu Tine şi prin Tine împreună cu noi.

Condacul al 2-lea:

Preasfânta Fecioară pe Sine s-a văzut fiind curată după Naşterea lui Iisus şi nu i-a trebuit curăţire, pentru că Hristos a trecut, precum o rază de soare printr-un diamant, nestricând curăţia feciorească a Preacuratei Maicii Sale. Totuşi, fiind smerită şi nemândrindu-se de neprihănirea curăţiei Sale, atunci când s-au împlinit zilele legiuite de curăţire, a plecat de la Betleem, împreună cu Sfântul Iosif, logodnicul, şi au adus pe DumnezeiescuI Prunc, la Ierusalim, înaintea Domnului şi împreună I-au cântat cu bucurie: Aliluia.

Icosul al 2-lea:

Văzându-te pe tine, printre veacuri, Fecioară, că porţi în mâinile tale pe Dumnezeu întrupat, Isaia proorocul a glăsuit: “Domnul va şedea pe nor uşor”. Iar tu, o, Maică a lui Dumnezeu, mergând la Ierusalim şi purtând Dumnezeiescul Prunc în braţele tale, cugetai: “Cum, fiind Mamă, am rămas Fecioară?” Totuşi, văzând că această naştere a fost mai presus de fire, cu cutremur ai grăit întru sine: “Cum să Te numesc pe Tine, Fiul Meu? Dacă Te numesc om, văd că eşti mai presus decât omul, fecioria Mea păstrând-o nestricată, pentru că zămislirea Ta a fost Dumnezeiască. Dacă Te numesc Dumnezeu, văd că întru toate eşti asemenea omului, afară de păcat. Pentru aceasta Te propovăduiesc pe Tine Dumnezeu adevărat şi om adevărat”. Noi însă întâmpinând venirea Ta, Hristoase, pe cea Curată o cinstim cântând aşa:

Vino, Curată Fecioară, că ai născut curat pe curatul Dumnezeu.

Vino, Maică fără bărbat a lui Emanuel, care nu a cunoscut nunta.

Vino, Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii, că de a ta curăţie s-a minunat Gavriil.

Vino, Ceea ce eşti mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, că ţie ţi s-a închinat firea îngerilor.

Vino, Ţarină nesemănată, că ne-ai răsărit nouă Spicul Vieţii.

Vino, Rug nears, că întru Naştere nu te-a ars focul Dumnezeirii.

Vino, Încăpere neîncăpută la care nu pot să privească cei cu câte şase aripi şi cei cu ochi mulţi.

Vino, Masă cu chip de foc, pe care pământenii nu se pricep să te laude după cuviinţă.

Vino Preacurată, Domnul este cu tine şi prin tine împreună cu noi.

Condacul al 3-lea:

Fiind purtată de putere Dumnezeiască ai venit la Sfânta cetate, Ierusalim, Preasfântă Fecioară ca o zi luminoasă, arătându-L întregii lumi pe Hristos, Soarele Dreptăţii. Pentru aceasta în chip vădit Te-ai arătat Prestol de Heruvimi, înălţat prin slava feciorească căci în mâna ta porţi pe Împăratul Slavei, în faţa căruia stau în chip nevăzut Serafimii cei cu câte şase aripi, împreună cu toate puterile cereşti cântând: Aliluia.

Icosul al 3-lea:

Având Fecioara pântece primitor de Dumnezeu, a venit la biserică, ţinând în mâna sa pe Dumnezeiescul Prunc Hristos, şi, plecând genunchii înaintea Domnului, cu bucurie si cu bunăcuviinţă a grăit: ,,O, Părinte Preaveşnic, acesta este Fiul Tău, pe care L-ai trimis să se întrupeze dintru Mine pentru mântuirea oamenilor. Acesta este Rodul pântecelui meu, zămislit întru mine prin Duhul Tău cel Sfânt. Acesta este întâiul meu Năs-cut. Primeşte Cuvântul Tău Cel Întrupat dintru mine, primeşte de la mine pe Fiul Tău, pe care Ţi-L aduc, ca prin Trupul şi Sângele Lui, primit de la Mine, să răscumpere neamul omenesc”. Iar noi pricepând această tainică rugăciune, Preacurată, cântăm Fiului Tău si Dumnezeului nostru aşa:

Vino, Preadulce Iisuse, pogorând pe pământ blând şi smerit precum ploaia pe pământ curat.

Vino, Viaţă PreaduIce, precum picătura ce picură pe pământ, arătându-Te nevăzut în întruparea Ta.

Vino, Mântuitorule atotmilostiv, să cauţi şi să mântuieşti pe cei pierduţi.

Vino, Păstorule preabun, Cel ce ai voit să porţi pe umerii Tăi oile rătăcite.

Vino, Doctorul celor fără de nădejde, Cel ce ai binevoit să porţi bolile şi neputinţele noastre.

Vino, Mielul lui Dumnezeu, cel ce ai voit să iei asupră-Ţi toate păcatele lumii.

Vino, Domnul Slavei, purtat pe nor uşor, că ai gonit ademenirile întunericului.

Vino, Împăratul păcii, Cel ce şezi pe tronul lui David, a cărui împărăţie nu este din lumea aceasta.

Vino, Preacurată, Domnul este cu tine şi prin tine împreună cu noi.

Condacul al 4-lea:

Având întru sine furtună de gânduri îndoite marele Arhiereu al lui Dumnezeu, Zaharia, s-a tulburat văzând pe Sfânta Fecioară cu Pruncul la un loc cu femeile necurate, înaintea uşilor bisericii, cerând curăţirea cea după lege; a dus-o în Sfânta Sfintelor şi a înţeles cu duhul că această Maică şi după naştere este Fecioară Curată. Pentru aceasta a aşezat-o în locul fecioarelor, unde femeilor având bărbat nu li se cuvine să stea, şi, întâmpinând-o, cu frică şi cu bucurie a cântat lui Dumnezeu Cel ce s-a arătat: Aliluia.

Icosul al 4-lea:

Auzind Zaharia minunatele Tale cuvinte în faţa lui Dumnezeu, Preacurată, şi văzând că vrei să aşezi copilul Tău preaiubit în braţele lui de Arhiereu al lui Dumnezeu, precum în înseşi mâinile lui Dumnezeu, şi, împreună cu acesta ai adus jertfă, după cum spune legea, doi pui de porumbel, s-a umilit cu inima şi cu credinţă şi cu frică a primit pe Dumnezeiescul Prunc zicând aşa:

Vino, Cel Vechi de zile, care de demult ai dat lui Moise legea în Sinai.

Vino, Prunc Tânăr, că ai intrat acum în biserică, vrând să împlineşti legea.

Vino, că săIăşluire având Cerul ai vrut să umpli biserica pământească de slavă cerească.

Vino, că întrupându-Te din Fecioară ai dorit să îndumnezeieşti firea omenească.

Vino, că Te-ai coborât până la chipul de rob, ca pe noi, robii păcatului, să ne faci robii Adevărului Dumnezeiesc.

Vino, că eşti Strălucirea Ipostasului Părintesc, ca pe noi să ne arăţi fiii Tatălui Ceresc.

Vino, Împlinitorul legii, care ai adus lui Dumnezeu pui de porumbel ca noi să zburăm la ceruri mai curaţi decât aceştia.

Vino, Dătătorule de milostivire care milă voieşti, iar nu jertfă, ca şi noi să Te ungem cu untdelemnul milei.

Vino, Preacurată, Domnul este cu tine şi prin tine împreună cu noi.

Condacul al 5-lea:

Steaua cea de Dumnezeu luminată a strălucit, când a venit la biserică Simeon, purtat de Duhul Sfânt. Acestuia, tânăr cu Duhul, dar îmbătrânit cu trupul, fiind drept şi credincios trăind în credinţă şi aşteptând mângâierea lui Israel, i s-a făgăduit prin Dulhul Sfânt să nu vadă moartea, până cand nu va vedea pe Hristos Domnul venind în trup. Acesta, privind pe Preacurata Fecioară şi pe Pruncul ţinut de dânsa în braţe, a văzut harul lui Dumnezeu şi, cunoscând cu Duhul că Acesta este Mesia Cel aşteptat, în grabă s-a apropiat de Dânsul şi, dând mulţumire lui Dumnezeu, cu frică şi cu bucurie I-a cântat din inimă: Aliluia.

Icosul al 5-lea:

Văzând bătrânul Simeon în mâinile Fecioarei pe Cel ce a zidit pe om, purtat în chip de Prunc, s-a umplut de nespusă bucurie şi, uitându-se pe sine, a grăit cu bucurie: “Te doresc pe Tine, Dumnezeul părinţilor şi Doamne al milei, la Tine privesc, Cel ce cuprinzi toate cu Cuvântul Tău, pe Tine Te întâmpin, Cel ce stăpâneşti viaţa şi moartea, pe Tine Te aştept, Cel ce uneşti cerul şi pământul. După Tine flămânzesc morţii ce aşteaptă învierea. După Tine însetează cei ce pătimesc şi aşteaptă mângâiere şi Ţie Îţi cântă aşa:

Vino, Cel aşteptat de toţi proorocii, să ne cercetezi cu mântuirea Ta.

Vino, Cel dorit de toate neamurile, să ne luminezi cu învăţătura Ta.

Vino, Mântuitorul nostru, ca să izbăveşti pe Adam şi pe Eva de păcat de vechiul blestem.

Vino, Cel ce Te-ai arătat pe pământ Mântuitorul nostru, ca să vieţuieşti cu oamenii şi să-i scoţi din întuneric şi din umbra morţii.

Vino, Luminătorul nostru ca să binevesteşti anul plăcut Domnului.

Vino, Izbăvitorul nostru, ca să-i şi slobozeşti pe cei zdrobiţi cu inima.

Vino, Păstorule şi Învăţătorule ca să propovăduieşti robilor dezrobirea şi celor orbi vederea.

Vino, Ziditorule şi Stăpâne, să vesteşti celor umiliţi mântuire şi tuturor oamenilor iertare.

Vino, Preacurată, Domnul este cu tine şi prin tine împreună cu noi

Condacul al 6-lea:

Propovăduitor minunat al venirii lui Hristos s-a arătat purtătorul de Dumnezeu Simeon, când mai ales umplându-se de Duhul Sfânt, primul dintre oameni L-a cunoscut pe Ziditorul său, venit cu trup, şi primul a mărturisit Dumnezeirea Lui, cântându-I în numele tuturor celor ce trăim pe pământ: “Ţie ne închinăm, pentru că Tu eşti Dumnezeul nostru; Ţie ne rugăm pentru că Tu eşti biserica noastră’, Ţie îţi slujim, că Tu eşti Făcătorul legii. Tu eşti Unul Dumnezeu şi nu este alt Dumnezeu afară de Tine şi alt Fiu deofiinţă cu Tatăl. Prin Tine noi trăim şi ne mişcăm şi fiinţăm, Tu eşti mai frumos decât toţi fiii oamenilor, pentru că Tu eşti Dumnezeu şi om. Pentru aceasta se bucură acum cerul, pentru că a miluit Domnul pe poporul său şi saltă temeliile pământului şi cei ce se află în iad, că s-a arătat celor morţi învierea văzând acum pe Mântuitorul lumii şi cântându-I: Aliluia,

Icosul al 6-lea:

Astăzi a strălucit la toată lumea lumina adevărului, că Preasfânta Fecioară a dat cu preacuratele sale mâini, bătrânului Simeon, pe Dumnezeiescul Prunc, ca pe un cărbune făcător de viaţă, de la jertfelnicul Domnului, zicând: “Primeşte, cinstite bătrâne, pe Domnul tău, primeşte vistieria nesecată şi puterea cea neajunsă. Spală necurăţia şi te înnoieşte şi te luminează de la Soarele Dreptăţii, Să nu ardă deci focul harului pe domnul meu, ci mai mult, să-I lumineze, căci Acesta curăţă păcatele şi toată fără-de-legea ta ca să fii început al curăţirii întregii lumi şi astfel te vei dezbrăca de toate cele vechi ca să te îmbraci în toate cele noi”. Iar noi, pricepând această vestire milostivă, să-I cântăm Preacuratei unele ca acestea:

Vino, Fecioară, că strălucind de curăţie cerească, ne-ai răsărit lumina, cea neînserată.

Vino, Împărăteasă a preaminunatei lumi cereşti, care ne-ai ridicat pe noi in locaşurile cele de sus.

Vino, Tainic Rug, prin care, din înălţimile cereşti, s-a aprins focul Dumnezeirii la toată lumea.

Vino, Nor purtător de lumină, prin care Dumnezeiescul Prunc Hristos s-a adus spre mântuirea tuturor.

Vino, Masă de Foc a Nevăzutului Împărat.

Vino, Chivot Ceresc, care ai încăput pe Hristos.

Vino, Palat al Duhului Sfânt.

Vino, Mireasă Neprihănită a Împăratului Cel fără de moarte.

Vino, Preacurată, Domnul este cu tine şi prin tine împreună cu noi.

Condacul al 7-lea:

Vrând Sfântul bătrân Simeon să primească o nouă curăţire, precum Isaia cel de demult, s-a închinat Preacuratei Maicii lui Dumnezeu şi, atingându-se de Dumnezeieştile ei picioare, a zis: “Foc duci curată, mă tem să iau în braţe Pruncul Cel ce stăpâneşte lumea. Tu însă, cu mâinile Tale, precum cu nişte aripi îngereşti luminează-mă, dându-mi pe Cel ce Heruvimii cei înaripaţi se înfricoşează să-L poarte”. Astfel Simeon, întinzându-şi mâna, L-a primit în cinstitele sale braţe şi cu bucurie a cântat: Aliluia.

Icosul al 7-lea:

O nouă şi preaslăvită minune s-a săvârşit astăzi: bătrânuI Simeon primeşte în mâini stricăcioase pe Ziditorul omului, pentru ca Dumnezeu să trăiască cu oamenii, iar omul să devină ceresc. Primind pe Cel dorit şi văzând împlinirea făgăduinţelor Simeon, precum grâul cel copt, a cerut slobozirea de trup şi la apusul vieţuirii sale a cântat cu bucurie: “Au văzut ochii mei mântuirea Ta, ca pe o taină ascunsă din veac. Acum, însă, slobozeşte, Stăpâne, pe robul Tău, după cuvântul Tău, în pace, de această legătură trupească către viaţa cea neîntinată şi neîmbătrânitoare, ca, plecând de aici, să duc veste de bucurie despre venirea Ta în lume”. Pentru aceasta Îţi cântăm:

Vino, Iisuse, Dătătorul vieţii, că ai dăruit viaţă şi înviere tuturor credincioşilor Tăi.

Vino, Stăpâne, Biruitorul morţii, că ai slobozit din veşnica moarte pe poporul Tău.

Vino, Împăratul cel fără de moarte că din întunericul şi din umbra morţii ai slobozit pe cei legaţi din veac.

Vino, Preadulce Viaţă, că porţile raiului iarăşi le-ai deschis lui Adam, spre viaţă veşnică.

Vino, Mire Preadorit, că sufletul meu tânjeşte şi doreşte curţile Domnului.

Vino, Lumină Sfântă, că Te-a aflat sufletul meu plângându-şi păcatele.

Vino, Dumnezeule preaveşnic, că aproape este mântuirea Ta pentru cei ce se tem de Tine.

Vino, Mântuitorule Preabun, că cuvântul Tău ai adus pacea mult dorită.

Vino, Preacurată, Domnul este cu şi prin tine împreună cu noi.

Condacul al 8-lea:

Străine cuvinte auzind de la bătrânul minunat, Iosif şi Preacurata Fecioară s-au mirat de cele spuse, l-au văzut pe Simeon proorocind despre Prunc, dar nu ca despre un Prunc, ci ca despre Cel Vechi de zile şi, rugându-se la Dumnezeu, ca la Cel ce are putere asupra vieţii şi asupra morţii şi Care poate să-l sloboadă la o altă viaţă şi, punând toate acestea în inima lor, au cântat cu mulţumire lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul al 8-lea:

Cu totul fiind întru Dumnezeu, Sfântul bătrân Simeon s-a umplut de duh proorocesc şi a vorbit despre Dumnezeiescul Prunc că va ajunge chiar şi la iad să dea tuturor celor legaţi iertare, orbilor vedere şi nu va vorbi ca alţii. Şi, întorcându-se la Maria, Mama lui Iisus, a proorocit: “Iată, Acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora din Israel şi ca un semn care va ridica împotriviri. Şi prin sufletul Tău o Maică, fără de moarte, va trece sabie, când vei vedea pe Fiul tău bătut în cuie pe cruce, ca să se descopere gândurile din multe inimi, întru iertarea păcatelor lor”, Iar noi, înţelegând această proorocie, îi cântăm Preacuratei:

Vino Maică şi Fecioară, care, întru naşterea ta feciorească, nu ai simţit durerile naşterii.

Vino, Maica Mielului şi a Păstorului, care vei suferi dureri înfricoşătoare lângă Crucea Fiului tău.

Vino, Bucuria noastră, care împreună cu Fiul tău pătimind, cu toată lumea te vei bucura de arătarea Slavei Sale.

Vino, Mângâiere în necazuri, care fiind încercată precum aurul în foc eşti grabnic ajutătoare celor, ce sunt ispitiţi.

Vino, Cea PreaveseIă, care ai vrut să bucuri pe Eva, cea care a adus femeilor mâhnire.

Vino, Preaslăvită, care ai dorit ca prin durerile tale să eliberezi lumea de toate durerile.

Vino, Fecioară, mai Cinstită decât toată făptura, care prin naşterea ta ai înnoit toată zidirea cea văzută.

Vino, Maică mai Sfântă decât toţi sfinţii, care prin întâmpinarea ta ai unit pe îngeri cu oamenii.

Vino, Preacurată, Domnul este cu tine şi prin tine împreună cu noi.

Condacul al 9-lea:

Toată firea îngerilor s-a minunat de marea coborâre a lui Dumnezeu faţă de om zicând: minune preaslăvită, neînţeleasă şi nespusă vedem astăzi, că Cel ce l-a făcut pe Adam încape în braţele bătrânului. Pline sunt marginile lumii de mila Lui, plină este făptura de lauda Lui, plină este omenirea de îngăduinţa Lui. Cele cereşti, cele pământeşti şi cele de dedesubt sunt pline de bunătatea Lui sunt pline de darurile şi binefacerile Lui. Plin este cerul şi pământul de slava Lui! Pentru aceasta toate neamurile bateţi din palme cântându-I: Aliluia.

Icosul al 9-lea:

Grăitorul şi văzătorul de Dummzeu Simeon, deşi a spus multe şi a lăudat pe Preanevinovata Maică a lui Dumnezeu, care a născut lumii pe Dumnezeu omul, Mântuitorul sufletelor noastre, totuşi nu a putut să o laude cu vrednicie pe cea, care minţile cele mai presus de lume nu se pricep să o cânte. Totuşi, cuprins de iubire a slăvit-o zicând: Preasfântă şi minunată Cămară a lui Dumnezeu, tu eşti începutul şi sfârşitul prăznuirii noastre. Tu ne-ai răsărit Lumina Soarelui ne-ai deschis izvorul iubirii de oameni a Fiului tău. Pomenirea ta este mai presus de orice cuvânt şi mărirea ta întrece neputinţa noastră. Te rugăm, pomeneşte-ne neîncetat pe noi ce te lăudăm şi îţi cântăm:

Vino, Bucuria noastră nesfârşită, care ai arătat lumii întregi bucuria lui Hristos.

Vino, Dulceaţa noastră cea pururea fericită, care ţii în mâinile tale focul Dumnezeirii.

Vino, Lumină pururea strălucitoare, care ai luminat biserica lumii vechi cu lumina harului.

Vino, Făclie nestinsă, care întru întâmpinarea ta ai luminat sufletele credincioşilor cu lumina lui Hristos.

Vino, că porţi cu mâinile Focul Ceresc, ca prin tine să se aprindă în locul cel sfânt frumuseţea şi sfinţenia.

Vino, Lumină Neînserată, că ai născut în chip nestricat, fiind Pururea Fecioară, ca prin tine să se vestească mântuirea până la marginile pământului.

Vino, Chivot însufleţit şi Dumnezeiesc, că prin tine se arată întregii lumi harul cel mare şi mântuitor.

Vino, Cortul lui Dumnezeu şi al oamenilor, că prin tine Dumnezeul dumnezeilor împărăţeşte în Sion peste toţi oamenii.

Vino, Preacurată, Domnul este cu tine şi prin tine împreună cu noi.

Condacul al 10-lea:

Propovăduitoare a mântuirii s-a arătat Ana, cea insuflată de Dumnezeu, că nu se depărta de biserica Domnului, slujind ziua şi noaptea în post şi în rugăciuni. Aceasta ieşind cu dreptul Simeon, în întâmpinarea Pruncului Iisus, a mărturisit că acesta este Ziditorul cerului şi al pământului. Şi îmbrăţişând pe Hristos, L-a sărutat şi Duhul s-a sălăşluit întru ea şi a grăit: “Tu eşti Dumnezeu şi Fiul Omului, Fiul împărăţiei şi al umilinţei. Tu auzi şi taci, vezi şi eşti nevăzut, eşti pretutinea şi ascuns”. Şi a grăit şi alte proorocii despre Pruncul adus, pentru cei ce aşteptau izbăvirea în Ierusalim cântând lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul al 10-lea:

Împărate Preaveşnic şi Cuvântul lui Dumnezeu, Tu acum în trup Te-ai arătat lumii întregi, ca un Prunc în biserică, purtat în braţe de Fecioara Maria, Maica Ta, ca să petreci cu oamenii şi celor ce sunt din Adam să le vesteşti mântuirea. Adevărul Tău s-a pogorât din cer, mila Ta ne-ai trimis-o nouă şi harul Tău împărăţeşte pe pământ pentru că ai venit să cauţi şi să mântuieşti pe cei pierduţi. Pentru aceasta pe nimeni nu îndepărtezi, de la nimeni nu Te întorci, precum s-a întâmplat cu Uza, de demult, când s-a atins de Chivotul Legământului Tău şi a fost lovit de moarte. Acum însă desfrânata Îţi cade la picioare şi devine neprihănită, cea cu scurgerea de sânge se atinge de Tine şi se vindecă, vameşii şi păcătoşii stau împreună cu Tine şi se fac prietenii Tăi, căci ai chemat la Tine pe toţi cei trudiţi şi împovăraţi. Pentru aceasta cu bucurie şi noi Te întâmpinăm şi Îţi cântăm aşa:

Vino, o, Hristoase, împăratul tuturor, şi scoală-Te întru întâmpinarea, noastră.

Vino, Iisuse, Doctorul inimilor noastre, şi ieşi întru ajutorul şi mântuirea noastră.

Vino, Păstorul nostru Cel bun, care Te-ai întrupat să cauţi oile pierdute şi caută-ne şi pe noi cei rătăciţi.

Vino, Mângâietorule bun, Care ai căutat şi ai găsit drahma cea pierdută şi află şi sufletele oamenilor pierduţi.

Vino, Atotbunule şi Iubitorule de oameni, şi ne primeşte şi pe noi în braţele Tale părinteşti.

Vino, Atotmilostive şi Îndurate, şi ne sălăşluieşte şi pe noi în cămările Tale cereşti.

Vino, Mângâietorul celor întristaţi, ca să ne aperi şi să ne cârmuieşti pe noi, cei ce plutim pe marea acestei vieţi deşarte.

Vino, Mântuitorul celor rătăciţi, mântuieşte-ne şi ne scoate pe noi cei ce ne înecăm în viforul păcatului.

Vino, Preacurată, Domnul este cu tine şi prin tine împreună cu noi.

Condacul al 11-lea:

Cântare de umilinţă au adus arătării Tale, Hristoase, purtătorul de Dumnezeu Simeon şi dreapta Ana, arzând cu duhul şi propovăduind cu buze de bucurie venirea Ta în lume tuturor celor ce aşteptau izbăvirea. Iar cărturarii şi fariseii, auzind astfel de mărturisiri despre Prunc, s-au mâniat şi mai mult, l-au învinuit pe Zaharia, ca pe un vădit călcător de lege, că pe Maria a aşezat-o în locul unde şedeau fecioarele pentru care îndată l-au şi ucis cu pietre. Iar Pruncul Iisus a fost dus în Egipt, din pricina lui Irod, ca şi acolo, spre mărturie veşnică, Domnul să fie cunoscut egiptenilor şi să I se aducă jertfă, cântându-I: Aliluia.

Icosul al 11-lea:

Lumină spre descoperirea neamurilor ai fost, Hristoase, Soarele dreptii, pe nor purtat, precum Simeon astăzi a proorocit că vei fi începătură de nou har, din Egipt şi până la marginile lumii, că Tu eşti Izvorul Vieţii şi Lumina oamenilor, pentru că lumina luminează întru întuneric şi întunericul nu o cuprinde. Cu această lumină a Dumnezeirii Tale luminează şi întunericul sufletelor noastre, pentru ca toţi să aprindem în inimă lumina virtuţilor împreună cu Simeon şi cu Ana să-Ţi cântăm Ţie şi Preasfintei Maicii Tale unele ca acestea:

Vino, Iisuse, Lumina lumii, pentru ca în lumina Sfinţilor Tăi să ne luminezi pe noi.

Vino, Hristoase Mântuitorule, care locuieşti întru Lumina cea nepătrunsă pentru ca în lumina Feţei Tale să îndumnezeim.

Vino, Soarele Dreptăţii, pentru ca în zilele Tale să strălucească adevărul şi pacea pe pământ.

Vino, Lumină Sfântă, pentru ca să ajungă în inimile noastre focul credinţei şi iubirii Tale.

Vino, Împărate ceresc, pentru ca binecuvântată şi prealuminată să fie venirea Ta.

Vino, Ziditorule şi Stăpâne, pentru ca având aprinsă făclia curăţiei să ieşim întru întâmpinarea Ta.

Vino, Lumină lină şi neînserată, pentru ca în linişte şi în pace să trăim toate zilele vieţii noastre.

Vino, Fiule, Unule Născut al lui Dumnezeu şi Cuvinte, pentru ca întru bucurie şi frică să lucrăm a noastră mântuire.

Vino, Preacurată, Domnul este cu tine şi prin tine împreună cu noi.

Condacul al 12-lea:

Vechea biserică a legii cu nou har s-a umplut, când ai intrat într-însa Hristoase, ca un Prunc purtat în braţe, ca să se plinească proorocia lui Agheu care zice: “Va veni Cel dorit de toate neamurile şi voi umple de slavă templul acesta şi slava acestui templu de pe urmă va fi mai mare decât a celui dintâi şi în locul acesta voi împărţi pacea”. Pentru aceasta să se înfrumuseţeze cu lumina Ta Dumnezeiască şi Biserica noastră ce se găteşte să Te primească luminat ca pe un Mire, iar pe noi ne învredniceşte în curăţie să ieşim întru întâmpinarea Ta şi cu veselie să-Ţi cântăm: Aliluia.

Icosul al 12-lea:

Cântând, o, Maica lui Dumnezeu, venirea întru întâmpinarea ta a întregii lumi în Biserica Domnului, lăudam nespusa ta curăţie feciorească, ne închinăm Soarelui dreptăţii, Hristos, ce a răsărit dintru tine, îl privim împreună cu Simeon şi Îl primim în braţele noastre. Împreună cu Ana mărturisim Dumnezeirea Lui, cu Iosif îi aducem în dar doi pui de porumbel, adică sufletul şi trupul nostru şi, precum fecioarele înţelepte, luminat înfrumuseţăm candelele sufletelor noastre şi făclii aprinse de fapte bune lui Hristos, Lumina Cea Adevărată, ce s-a arătat lumii, îi dăruim, iar astăzi, împletind precum florile coroană de cântări, îţi aducem aceste laude:

Vino, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca sub acoperământul Fecioriei Tale să ne păzeşti pe noi întru curăţie şi feciorie.

Vino, Palat purtător de Lumină al Stăpânului, ca prin darul tău să ne faci pe noi locaş al Duhului Sfânt.

Vino, Fecioară mai luminoasă decât dimineaţa, ca să fim şi noi fii ai zilei până la sfârşitul vieţii.

Vino, Soare care porţi pe Tatăl Luminii, ca şi pe noi să ne luminezi cu darul tău.

Vino, Sfântă Slujitoare a măreţei taine, ca să ne înveţi a sluji cu sfinţenie pe Fiul tău şi Dumnezeu.

Vino, Bună Ajutătoare a toată lumea, ca să ne păzeşti nevătămaţi de lume, de trup şi de diavol.

Vino, o, Fecioară Marie, ca să luminezi sufletele noastre întunecate de patimi.

Vino, o, Pruncă Minunată, ca să călăuzeşti spre mântuire această lume orbită de păcate.

Vino, Preacurată, Domnul este cu tine şi prin tine împreuna cu noi.

Condacul al 13-lea:

O, Întrutotcântată Maică şi Fecioară, care ai adus în locul cel Sfânt al Sfinţilor pe Cuvântul cel mai presus decât toţi Sfinţii, întru întâmpinarea noastră şi pentru mântuirea lumii; primeşte această rugăciune a noastră, acopere-ne şi ne păzeşte pe noi de tot necazul şi întristarea şi ne izbăveşte de toate cursele vrăjmaşului, Tu, Cea fără de prihană, Ceea ce eşti Uşă Dumnezeiască, deschide-ne nouă, celor ce dorim mântuirea, uşile cereşti, ca, izbăvindu-ne prin Tine de veşnica muncă, să cântăm întru Întâmpinarea Domnului în văzduh: Aliluia. (de 3 ori)

Apoi se zice iarăşi

Icosul 1

Cetele cereşti, plecate spre pământ, văd pe cel Unul Născut, pe Făcătorul lor şi Stăpânul a toată făptura în braţele Fecioreşti ale Maicii celei neispitite de bărbat, mergând la Ierusalim, purtat ca un Prunc şi bucurându-se, cântă Lui şi împărătesei Fecioare laudă de sărbătoare:

Vino, Împăratul cerului şi al pământului, în cetatea Marelui împărat, Sionul cel sfânt.

Vino, Dumnezeule Preaînalt, din înălţimile cereşti în biserica pământeas-că si făcută de mâini.

Vino, Fiule, Unule Născut şi Te sălăşluieşte cu oamenii pe pământ.

Vino, Mielul Cel nevinovat şi Dumnezeiesc, să Te aduci Domnului, Cel ce în ceruri.

Vino, Preacurată Porumbiţă, Mireasă fără de bărbat, a Sfântului Duh.

Vino, Mieluşea neîntinată, Maica neprihănită a Mielului Hristos.

Vino, Pruncă de Dumnezeu aleasă, Fiica cea preadorită a lui Dumnezeu Tatăl.

Vino, Împărăteasa Cerului, Stăpâna cea bună a întregii lumi.

Vino, Preacurată, Domnul este cu Tine şi prin Tine împreună cu noi.

Condacul 1:

Astăzi aleasa Maică merge acum de la Betleem la Ierusalim, iar Dumnezeiescul Prunc Iisus în braţele Ei ca pe un nor uşor este purtat. Iar noi nevrednicii, întâmpinând pe Împăratul Slavei şi pe Maica Fecioară Prea-sfântă, împreună cu bătrânul Simeon cântăm Celei Binecuvântate: Vino, Preacurată, Domnul este cu Tine şi prin Tine împreună cu noi.

Rugăciunea 1 către Domnul nostru Iisus Hristos

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiule, Unule Născut Şi Cuvântul lui Dumnezeu, care mai înainte ai fost văzut de prooroci, ca prin oglindă, în ghicitură şi mai pe urmă, în aceste zile, Te-ai născut nestricat cu trupul din Preasfânta Fecioară Maria şi în a patruzecea zi, în Locul cel Sfânt, întru întâmpinarea întregii lumi, Te-ai arătat ca Prunc, purtat în braţele dreptului Simeon pentru mântuirea tuturor celor din Adam! Cât de proslăvită şi de prealuminată este aducerea Ta în braŢele Născătoarei de Dumnezeu în biserica Domnului şi Întâmpinarea Ta de către bătrânul Simeon. Astăzi cerurile se veselesc şi pământul se bucură de venirea Ta, Dumnezeule, de venirea Dumnezeului şi Împăratului nostru. De demult Moise s-a urcat în munte ca să vadă slava Ta, dar nu a putut să-Ţi vadă Faţa Ta, pentru că i-ai arătat doar spatele. În această zi prealuminoasă a întâmpinării Tale, Tu Te-ai arătat pe Tine Om, strălucind de nespusă Lumină Dumnezeiască, ca împreună cu Simeon să Te vedem Faţă către faţă, să Te pipăim cu mâinile şi să Te primim în braţele noastre ca să Te cunoaştem pe Tine ca Dumnezeu venit în trup. Pentru aceasta proslăvim nespusă coborârea Ta şi marea Ta iubire de oameni, că prin venirea Ta ai dăruit acum bucurie cerească neamului omenesc căzut de demult în păcat. Că Tu prin dreapta Ta judecată ai izgonit pe strămoşii noştri din raiul desfătării în lumea aceasta, iar acum ne-ai miluit şi iarăşi ne-ai deschis locaşurile cereşti şi ai prefăcut plânsul nostru întru bucurie, iar Adam nu se mai ruşinează pentru neascultare şi nici nu se va mai ascunde de la Faţa Ta, fiind chemat de Tine, pentru că Tu ai venit acum ca să iei asupră-Ţi păcatele lui, să-l speli cu sângele Tău şi să-l îmbraci pe el, gol fiind, în haina mântuirii, în podoaba veseliei şi să-l înfrumuseţezi pe el, ca pe un mire. Iar pe noi, pe toţi, care prăznuim Dumnezeiasca Ta întâmpinare, învredniceşte-ne, ca împreună cu fecioarele înţelepte să Te întâmpinăm pe Tine, Mirele nostru Ceresc, cu candelele credinţei şi curăţiei aprinse să privim cu ochii credinţei Dumnezeiasca Ta Faţă, să Te purtăm în inimi, în toate zilele vieţii noastre, ca să ne fii nouă Dumnezeu şi noi să fim poporul Tău. Iar în slăvita şi înfricoşata zi a venirii Tale, când toţi sfinţii vor ieşi în văzduh pentru marea Ta întâmpinare, învredniceşte-ne şi pe noi să Te vedem şi astfel pururea cu Domnul vom fi. Slavă milosârdiei Tale, slavă împărăţiei Tale, slavă purtării Tale de grijă, Unule iubitorule de oameni, că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava împreună cu Cel fără de Început al Tău Părinte şi cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă făcătorul Tău Duh acum şi pururea şi în vecii, vecilor. Amin.

Rugăciunea a-2-a a Preasfintei Stăpânei noastre Născatoarei de Dumnezeu

O, Preasfântă Fecioară, care străluceşti prin curăţie Cerească, Porumbiţă Preablândă, Mieluşea Neprihănită, Ajutătoare bună a lumii, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, Tu eşti începutul şi mijlocul şi sfârşitul bucuriei noastre de acum, că dintru Tine a strălucit Soarele Dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru, pe Care L-ai adus în sfintele Tale braţe în a patruzecea zi, în locul cel sfânt, întru întâmpinarea noastră şi spre bucuria şi mântuirea întregii lumi. Pentru aceasta Te fericim şi Te proslăvim, pentru că Tu eşti Cortul lui Dumnezeu şi prin Tine s-a săIăşluit între noi, pentru ca să fim poporul Lui. Tu eşti Uşa Cerească vestită de Iezechiel, prin care iarăşi ni s-a deschis intrarea în locaşurile raiului. Tu eşti Scara cea înaltă văzută de Iacob, prin care Dumnezeu s-a pogorât pe pământ. Tu eşti Pod care duce de pe pământ la cer. Pentru aceasta Te rugăm să priveşti spre noi, ca Ceea ce ai intrat în Locul cel Sfânt purtând pe mâini Focul Dumnezeiesc, Binecuvântată. Cu focul rugăciunii Tale să arzi focul patimilor noastre, ca să ne izbăvim de focul cel veşnic al gheenei. În Locul cel Sfânt ai venit pentru curăţirea cea după lege, Ţie netrebuindu-Ţi curăţire, Fecioară Curată, şi prin aceasta învaţă-ne cum se cuvine a ne păzi în neprihănire şi curăţie şi cum să purtăm nevoinţa fecioriei, că Tu, fiind mai presus decât Heruvimii, ai venit la biserică, laolaltă cu femeile necurate. Tu, o, Maică Preasfântă, însăţi fiind biserica lui Dumnezeu care ai adus la biserica legii pe Fiul Tău, Hristos Dumnezeul nostru, învredniceşte-ne şi pe noi să iubim mai mult în lumea aceasta bisericile Fiului Tău, să le cercetăm în toate zilele vieţii noastre, acolo să vedem frumuseţea Domnului, pentru că mai bine este să petrecem o zi în curţile Domnului, decât să locuim în locaşurile păcătoşilor. Dăruieşte-ne şi nouă, Preacurată, precum lui Simeon, să purtăm neosândiţi, în braţele inimii noastre, pe Fiul Tău şi Dumnezeul nostru, ca să fim părtaşi pururea Preacuratului Său Trup şi Sânge şi ajută-ne să ne păzim în frica lui Dumnezeu şi să nu întinăm biserica trupului nostru. Şi aşa întâmpinând totdeauna, o, Maica lui Dumnezeu, pe Fiul Tău în inimile şi în sufletele noastre, să ne învrednicim prin rugăciunile Tale să dobândim şi acea întâmpinare în văzduh a Domnului şi aşa vom slăvi şi vom cânta împreună cu toţi sfinţii pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Acatistul Sfântului Fotie Mărturisitorul Patriarhul Constantinopolului (alcătuire a ierodiaconului Antonie Athonitul) (6 Februarie)

Troparul , glasul 1:

Ca cel ce eşti cu apostolii în ceruri împreună locuitor şi ortodocşilor mare apărător, lumii drept învăţător iar eresurilor latineşti dârz împotrivitor, sfinte Fotie, pe Christos Dumnezeu roagă-L cu deadinsul să mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Pe al Treimii apărător, veniţi o iubitorilor de mărturisitori să-l lăudăm noi toţi cei ce ne-am izbăvit de viforul ereticesc prin învăţăturile lui, pe grabnicul ajutător al celor din nevoi, zicând: Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

Icosul 1

Înger întâi stătător eşti între mărturisitorii de Dumnezeu înţelepţite, Fotie lauda arhiereilor şi bucuria mucenicilor, pentru care cu smerite laude te lăudăm zicând:

Bucură-te că strălucitul tău praznic pe toţi ne veseleşte

Bucură-te că cetăţii împărăteşti ai fost păstor adevărat

Bucură-te că şi nouă ales povăţuitor te-ai arătat

Bucură-te trâmbiţă răsunătoare a Duhului Sfânt

Bucură-te păstorul oilor cuvântătoare

Bucură-te cela ce ai fost ascuns şi la toată lumea neştiut

Bucură-te că astăzi ca un soare tuturor ai răsărit

Bucură-te că razele tale s-au întins în tot pământul

Bucură-te că dogmele ortodoxe cu multă însufleţire le-ai apărat

Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

Condacul al 2-lea

Ca un nou apostol te-a trimis pe tine Dumnezeu, om ceresc şi înger pământesc, căci împletind întreit sfântă cântare, ai făcut pe îngeri împreună cu oamenii a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Nou luminător lumii eşti dumnezeiescule Fotie, că începând cercetarea şi prigonirea credincioşilor, mai întâi lucrătorii fărădelegii au bătut păstorii, ca mai apoi cu lesnire să risipească turma, peste care biruind peste toate, auzi de la noi aşa:

Bucură-te că ai plâns mult văzând risipirea turmei tale

Bucură-te că rugăciuni fierbinţi ai înălţat lui Dumnezeu

Bucură-te neînfricatule mărturisitor al dreptăţii

Bucură-te nebiruitule mustrător al nedreptăţii

Bucură-te cela ce ai arătat mare bărbăţie în prigoană

Bucură-te că pe cei dreptslăvitori i-ai întărit

Bucură-te că pe eretici i-ai afurisit

Bucură-te lauda ortodocşilor

Bucură-te rană nevindecată a latinilor

Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

Condacul al 3-lea

Biserica se veseleşte Părinte, văzând pe păstorul ei punându-şi sufletul pentru oi, iar cetele arhanghelilor, ale serafimilor şi heruvimilor, cu toată oastea cerească, viersuiesc cântare, Sfânt, Sfânt, Sfânt, iar noi împreună cu tine cântăm: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Neiubind Părinte slava şi cinstea cea de puţină vreme, ai dobândit prieteni pe Dumnezeu, pe sfinţi şi pe îngeri, mărturisind adevărul şi dreptatea, pentru aceasta-ţi cântăm:

Bucură-te că încă din viaţă cu sfinţii te-ai numărat,

Bucură-te cu Ioan Gură de Aur împreună vorbitorule

Bucură-te cu Grigorie Teologul împreună teologule

Bucură-te cu Vasile cel Mare împreună liturghisitorule

Bucură-te că ai lepădat dogma apusenilor

Bucură-te că în pătimiri fiind, mărturisitor te arătai

Bucură-te că fiind prigonit, pentru Christos te bucurai

Bucură-te că ţie cuvântul ţi-a fost drept şi sfânt

Bucură-te că nu ai suferit tăgăduirea dreptei credinţe

Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

Condacul al 4-lea

Al Treimii slujitor şi al sinoadelor soborniceşti apărător, ai întărit învăţăturile Sfinţilor Părinţi şi predaniile apostoleşti cu neclintită credinţă, cântând: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Primind înştiinţare de la cei din Apus, te-ai gătit tu şi însoţitorii pentru mărturisirea adevărului, iar aceia se bucurau gândind că te vei pleca la a lor rea cugetare, dar tu ca un stâlp neclintit ai rămas neînvins, pentru care te lăudăm aşa:

Bucură-te mare slujitor al Sfintei Treimi

Bucură-te apărătorule al predaniilor apostoleşti

Bucură-te întăritorule al celor şapte soboare

Bucură-te foc arzător asupra ereticilor

Bucură-te că de reaua înştiinţare nu te-ai spăimântat

Bucură-te căci cu veselie te găteai pentru primejdii

Bucură-te pentru preoţii şi norodul de tine povăţuit

Bucură-te că liturghisind cu Christos te-ai unit

Bucură-te ostaşule al Împăratului Ceresc

Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

Condacul al 5-lea

La alegerea tuturor ai fost ridicat în scaunul patriarhiei prin descoperire de sus, şi fiind pus ca o lumină în sfeşnic, ca un soare ai luminat deopotrivă Răsăritul şi Apusul, slăvind pe Christos cu cântarea: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Se spăimântează şi tremură mincinoasa învăţătură latinească, dimpreună cu tatăl lor Satana, la pomenirea cinstitului tău nume, când cu multă putere se întindea pe tot pământul erezia lor, iar tu ca o lumină ai alungat întunericul, pentru care te lăudăm:

Bucură-te bucuria ortodocşilor

Bucură-te ierarh preabun al lui Christos

Bucură-te că buzele tuturor pomeneau al tău nume

Bucură-te mare păstor şi întâistătător

Bucură-te că ai spăimântat pe papa cel eretic

Bucură-te că l-ai îngrozit pe tatăl lor Satana

Bucură-te că te-ai ostăşit până la sânge

Bucură-te lumină ce alungi întunericul ereticesc

Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

Condacul al 6-lea

De când ţi-ai arătat vitejia şi iscusinţa în sfintele scripturi, neîncetat îţi căutau toţi pricini nedrepte, ca din scaun şi din mijlocul turmei scoţându-te, să te piardă desăvârşit, iar tu pentru toate, cu mulţumire laudă lui Dumnezeu îi cântai: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Înştiinţat de calea ce o vei urma, ai luminat minţile credincioşilor ca un alt Pavel şi venind lucrătorii fărădelegii, te-au izgonit cu necinste din împărăteasca cetate, şi răni fără număr pricinuindu-ţi, ne umilim a striga către tine aşa:

Bucură-te viteazule şi iscusitule învăţător în scripturi

Bucură-te părinte că neîncetat erai căutat şi prigonit

Bucură-te că pricini nedrepte asupra ta au adus

Bucură-te că pierderea ta de pe pământ, ereticii foarte o doreau

Bucură-te că pe credincioşi tainele credinţei i-ai învăţat

Bucură-te că pentru Christos rabzi izgonire

Bucură-te că pe drum multe răni ai suferit

Bucură-te că ai lăsat cetatea cea pământească

Bucură-te că te-ai mutat la cea cerească

Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

Condacul al 7-lea

Nici chinul, nici prigoana, nici foamea, nici sabia, nici moartea nu au putut, părinte, să te despartă de dragostea Mântuitorului Christos, pentru care ai dobândit împărăţia cerească, şi acum cu îngerii cânţi în ceruri: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Din depărtare glasul ţi-ai făcut auzit, care pe latini straşnic îi vădea de lepădare, iar poporul binecredincios cu binecuvântări şi cu drepte povăţuiri îl călăuzeai, care cu laude te fericea:

Bucură-te că de foame şi de sete nu ai slăbit

Bucură-te că prigoana şi sabia nu te-au înfricoşat

Bucură-te că moartea o socoteai viaţă veşnică

Bucură-te că de dragostea lui Christos erai cuprins

Bucură-te că departe fiind, adevărul neîncetat îl propovăduiai

Bucură-te că n-au putut cu îmbunări şi cu măriri să te biruiască

Bucură-te că ai dobândit veşnica împărăţie

Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

Condacul al 8-lea

Învăţătură străină de adevărata credinţă, în acele vremi papa al Romei ridicând, se sârguia a o răspândi în tot pământul; iar tu degrab cu limba ta cea de ritor iscusită, pretutindeni trimis-ai învăţături cu însemnări din Sfânta Scriptură, iar osteneala ta văzând-o dreptcredincioşii, pe Dumnezeu îl lăudau zicând: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Cu mare râvnă ai lepădat meşteşugita şi vicleana dogmă prin care Duhul purcede şi de la Fiul, asemănându-te Apostolului Pavel care anatemei a dat pe cei ce răstălmăcesc Credinţa Ortodoxă, la fel şi tu sub greu blestem i-ai aruncat, iar credincioşii bucurându-se îţi cântă:

Bucură-te că învăţătură străină nu ai primit

Bucură-te că pe ticălosul papă de eres l-ai vădit

Bucură-te că potrivnic te-ai făcut relelor nădăjduiri

Bucură-te fiule al lui Dumnezeu după har

Bucură-te râvnitorule al dogmelor ortodoxe

Bucură-te căci cu Pavel te-ai asemănat

Bucură-te căci cu greu blestem pe latini i-ai împovărat

Bucură-te că ai trimis pretutindeni dogma adevăratei credinţe

Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

Condacul al 9-lea

Pe Stăpânul şi Arhiereul cel veşnic, pe Domnul nostru Iisus Christos L-ai mărturisit de o fiinţă şi pururea născut din Tatăl, iar pe Duhul Sfânt purcezător numai din Tatăl, slavă Treimei celei de o fiinţă şi nedespărţite, căreia-i cântăm: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Ca un nou apostol, de Dumnezeu fiind trimis la propovăduire, degrab ai smuls din rădăcină spinii relei credinţe, şi arând ogorul inimilor cel înţelenit al credincioşilor, ai semănat dumnezeiasca sămânţă care în inimile noastre a răsărit, pentru care te binecuvântăm zicând:

Bucură-te binecuvântatule de Dumnezeu

Bucură-te nou apostol al întregii lumi

Bucură-te cela ce pe Duhul Sfânt drept l-ai mărturisit

Bucură-te cela ce purcederea Duhului ai mărturisit-o numai din Tatăl a fi

Bucură-te cela ce ai întărit dogma Sfintei Treimi

Bucură-te veselia credincioşilor

Bucură-te semănătorul seminţei celei bune

Bucură-te că au rodit ostenelile tale

Bucură-te că până la noi a ajuns sămânţa cuvintelor tale

Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

Condacul al 10-lea

În surghiun fiind nu ţi-ai oprit mâna de la a scrie, nici gura a mărturisi cuvintele cele sfinte întărite pe piatra Christos, şi întru bucuria Duhului Sfânt cântai: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Nădejdea ta numai spre unul Dumnezeu având, cu adevărat nu ţi-a fost deşartă, că ai ştiut spre cine nădăjduieşti şi te rugai să-ţi dea răbdare şi putere, pe care ai şi dobândit-o, iar noi te rugăm să primeşti unele ca acestea:

Bucură-te că în surghiun ai fost trimis

Bucură-te că multe necazuri fiii cei diavoleşti ţi-au pricinuit

Bucură-te că mâna ta nu a zăbovit a scrie

Bucură-te că gura ta pe Christos adevărul a mărturisit

Bucură-te dreptule că pentru dreptate eşti prigonit

Bucură-te sfinte căci cu sfinţii te sălăşluieşti

Bucură-te nădejdea credincioşilor după Dumnezeu

Bucură-te că răbdarea ţi-a fost îmbrăcăminte

Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

Condacul al 11-lea

Apropiindu-se vremea şi sfârşitul veacurilor, mândrul Veliar cu paşi repezi venind ca un leu caută să înghită pe toţi aleşii lui Dumnezeu; dar tu sfinte l-ai biruit şi-ntru toate neputincios l-ai vădit, lăudând pe Dumnezeu Cel ce te întărea cu cântarea: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Până la sfârşit toate pătimirile şi ispitele le-ai răbdat şi-ntru toate vesel arătându-te, al tău cinstit suflet în mâna lui Christos l-ai dat, pentru care pătimit-ai până la sânge, iar Duhul Sfânt umbrindu-te, ne învaţă a grăi aşa:

Bucură-te că vicleşugurile diavolului cu rugăciunea le-ai risipit

Bucură-te supătorule al mândriei lui

Bucură-te rană nevindecată a slujitorilor lui

Bucură-te vădire a înşelăciunilor

Bucură-te că mai înainte ai cunoscut al tău sfârşit mucenicesc

Bucură-te că nicidecum de cumplita moarte nu te-ai spăimântat

Bucură-te că chinurile cele cumplite cu vitejie le-ai răbdat

Bucură-te că te-ai odihnit după multe osteneli

Bucură-te că ai trecut la locaşurile sfinţilor

Bucură-te că acolo de Domnul şi de sfinţi eşti întâmpinat

Bucură-te că te-ai învrednicit de-a dreapta Domnului a şedea

Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

Condacul al 12-lea

Deşi sub pământ ai apus, dar cu sufletul viezi pururea şi te rogi pentru cei ce săvârşesc sfântă pomenirea ta, bucurându-te cu cei ce cântă: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Milostiv fii nouă părinte, şi ne mângâie în pătimiri, întărindu-ne în osteneli, căci grea şi cumplită prigoană s-a ridicat asupra Bisericii lui Dumnezeu şi foarte strâmtorându-ne nu avem alt ajutor de niciunde, ci spre tine nădăjduind strigăm aşa:

Bucură-te că în Biserica lui Christos toţi te lăudăm

Bucură-te că înaintea sfintei tale icoane cu dragoste ne rugăm

Bucură-te ajutătorul celor din nevoi

Bucură-te întăritorule al celor neputincioşi

Bucură-te sprijinitorul celor prigoniţi

Bucură-te cela ce cu laude eşti preamărit

Bucură-te că pomenirea ta de toţi se cinsteşte

Bucură-te cu toţi ortodocşii care te cheamă în rugăciune

Bucură-te moştenitorule al Împărăţiei celei Cereşti

Bucură-te mijlocitorul mântuirii noastre

Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

Condacul al 13-lea

O, întru tot lăudate şi mult pătimitorule mărturisitor Fotie, primeşte de la noi aceste smerite laude şi mijloceşte la scaunul Sfintei Treimi curmarea prigoanei dând tărie, iertare şi milă celor prigoniţi pentru dreapta credinţă, ca să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia (de 3 ori)

Apoi se zice iarăşi

Icosul 1

Înger întâi stătător eşti între mărturisitori de Dumnezeu înţelepţite, Fotie lauda arhiereilor şi bucuria mucenicilor, pentru care cu smerite laude te lăudăm zicând:

Bucură-te că strălucitul tău praznic pe toţi ne veseleşte

Bucură-te că cetăţii împărăteşti ai fost păstor adevărat

Bucură-te că şi nouă ales povăţuitor te-ai arătat

Bucură-te trâmbiţă răsunătoare a Duhului Sfânt

Bucură-te păstorul oilor cuvântătoare

Bucură-te cela ce ai fost ascuns şi la toată lumea neştiut

Bucură-te că astăzi ca un soare tuturor ai răsărit

Bucură-te că razele tale s-au întins în tot pământul

Bucură-te că dogmele ortodoxe cu multă însufleţire le-ai apărat

Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

Condacul 1

Pe al Treimii apărător, veniţi o iubitorilor de mărturisitori să-l lăudăm noi toţi cei ce ne-am izbăvit de viforul ereticesc prin învăţăturile lui, pe grabnicul ajutător al celor din nevoi, zicând: Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

Acatistul Sfântului Partenie din Lampsakos, Ocrotitor al bolnavilor de cancer şi tămăduitor al tuturor bolilor (7 februarie)

Condacul 1:

Ca pe un arhipăstor prea îndumnezeit al Lampsakului şi ca pe un făcător de minuni şi izvor îmbelşugat te lăudăm pe tine, Ierarhule insuflat de Dumnezeu. Iar tu, ca unul care are îndrăzneală către Domnul, roagăte să fie izbăviţi de tot necazul cei care strigă către tine:

Bucură-te, Părinte Partenie!

Icosul 1:

Om fiind prin fire, înger prin purtări ai fost văzut Ierarhule Partenie şi cu darurile îngereşti faci să strălucească adunarea Bisericii; de aceea, minunându-ne de viaţa ta, strigăm cu glas mare:

Bucură-te, cel prin care Christos este lăudat;

Bucură-te, cel prin care duşmanul este alungat;

Bucură-te, păstor prea îndumnezeit al Lampsakului;

Bucură-te, făclie luminoasă a Helespontului;

Bucură-te, culme a smereniei şi comoară a dragostei;

Bucură-te, adânc al curăţiei şi făcător de minuni;

Bucură-te, că te-ai umplut de lumină cerească;

Bucură-te, că ai nimicit puterea amăgitorului;

Bucură-te, slujitor înflăcărat al lui Hristos;

Bucură-te, ocrotitorul şi apărătorul nostru;

Bucură-te, cel prin care credincioşii se aprind;

Bucură-te, cel prin care duşmanii sunt surpaţi;

Bucură-te, Părinte Partenie!

Condacul al 2-lea:

Viaţa curată din tinereţe având, te-ai umplut de darurile cereşti şi, făcător a multor minuni fiind, te-ai pus mijlocitor pe lângă harul Duhului, Partenie purtătorule de Dumnezeu, uimindu-i pe cei care strigă: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Viaţa ta a fost cunoscută tuturor şi împodobită cu virtuţi şi, tuturor pildă arătându-te din tinereţe prin fapte sfinte, luminezi sufletele noastre, ale celor care cu dor strigăm către tine:

Bucură-te, vistierie a obiceiurilor fără pată;

Bucură-te, icoană a adevărurilor sfinte;

Bucură-te, pildă vieţii folositoare;

Bucură-te, comoară sfântă a liniştii sufleteşti;

Bucură-te, că ai lipsit de lumină pe duşmanul puternic;

Bucură-te, că L-ai slăvit pe Christos, împăratul tuturor;

Bucură-te, omorâtorul patimilor răutăţii;

Bucură-te, cel luminat de Lumina liniştii dumnezeieşti;

Bucură-te, cel ce ai urmat blândeţii lui Christos;

Bucură-te, următorul bunătăţii Lui;

Bucură-te, cel care ai dispreţuit orice stăpânire a celor pieritoare;

Bucură-te, cel care ai primit lumina de la Dumnezeu;

Bucură-te, Părinte Partenie!

Condacul al 3-lea:

Primind din înaltul cerului putere în împlinirea faptelor şi dumnezeiască voinţă insuflată de Dumnezeu, ai fost mai puternic decât tot ce este stricăcios prin alipirea de cerescul Duh, fericite Partenie, şi strigai către Sfânta Treime: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Dumnezeiescul Filitos a cunoscut harul foarte strălucit al vieţii tale, purtătorule de Dumnezeu, şi te-a desăvârşit pentru preoţie cu uleiul prea sfânt al duhului, ca să aduci jertfă nesângeroasă pentru cei care strigă:

Bucură-te, jertfitor dumnezeiesc;

Bucură-te, sfânt învăţat în tainele Cuvântului;

Bucură-te, slujitor al Tainelor dumnezeieşti;

Bucură-te, podoabă a Sfintei Biserici;

Bucură-te, cel care luminezi cu lumină nevinovăţia;

Bucură-te, cel care ne înveţi tainele cu darul Întreitei Lumini;

Bucură-te, că ai fost primit preot purtător de Dumnezeu;

Bucură-te, că ai strălucit ca preot cu vorbire de la Dumnezeu;

Bucură-te, cel care ai tăiat spinul patimilor;

Bucură-te, cel care ai curăţat ogorul sufletelor;

Bucură-te, vas al Luminii Celei cu trei raze;

Bucură-te, izvor al sufletelor care s-au pocăit;

Bucură-te, Părinte Partenie!

Condacul al 4-lea:

Cu înţelepciune dumnezeiască ai fost primit următor al Apostolilor şi ai dobândit harul acestora; de atunci, sănătos l-ai facut, Cuvioase, pe cel orbit de taur, mult fiind lăudat tu, Partenie, şi cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

A auzit de bogăţia multelor tale binefaceri femeia care era greu suferindă şi, venind la tine cu evlavie, a fost izbăvită de suferinţa cancerului, vestind harul tău şi strigând către tine cu credinţă:

Bucură-te, tămăduirea celor bolnavi;

Bucură-te, vindecarea celor în suferinţă;

Bucură-te, dumnezeiască mângâiere a celor întristaţi;

Bucură-te, însănătoşire grabnică a celor bolnavi;

Bucură-te, că ai ucis puterea cancerului;

Bucură-te, că ai vindecat-o imediat pe femeie;

Bucură-te, cel care ai slujit fără pată Domnului;

Bucură-te, cel care ai nimicit puterea lui Veliar;

Bucură-te, laudă a preoţilor evlavioşi;

Bucură-te, sprijin al multor tulburaţi;

Bucură-te, glas al milostivirii dumnezeieşti;

Bucură-te, vas al dragostei din belşug;

Bucură-te, Părinte Partenie!

Condacul al 5-lea:

Vas ales văzându-te prea fericitul întâistătător al Kizikului, cu dumnezeiască insuflare, te-a arătat ierarh dumnezeiesc şi păstor al Lampsakului; de atunci, Partenie, cu smerenie ai strigat către Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Cu putere dumnezeiască ai fost în stare să dobori şi să omori pe duşmanul care a venit împotriva ta ca un câine turbat şi cu evlavie ai păstorit turma ta, care cu bucurie strigă către tine, Cuvioase arhipăstor:

Bucură-te, arhipăstorule al Lampstakului;

Bucură-te, ierarhule îndumnezeit;

Bucură-te, izvor nesecat de minuni;

Bucură-te, învăţător al dogmelor dumnezeieşti;

Bucură-te, chip prea neîntinat al Bunului Păstor;

Bucură-te, oaie blândă a Mântuitorului Christos;

Bucură-te, că pe Veliar ca pe un câine l-ai nimicit;

Bucură-te, că ai văzut slava Domnului;

Bucură-te, următor al milostivirilor lui Dumnezeu;

Bucură-te, chip al vieţii fără pată;

Bucură-te, cel din cauza căruia plânge Veliar;

Bucură-te, cel prin care credincioşii dănţuiesc;

Bucură-te, Părinte Partenie!

Condacul al 6-lea:

Nimicind, ierarhule, puterea demonilor şi prin aceasta toate vrăjitoriile, şi făcând să piară, cu harul care ţi-a fost dat, practicile magiei, dăruieşti sănătate şi izbăvire tuturor celor care strigă: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Lampsakul şi ţara Helespontului se bucură de tine şi toată Biserica cântă pentru mulţimea minunilor tale, prin care nu ai încetat să faci bine tuturor, căci lucrurile bune le dăruieşti celor care strigă cu credinţă:

Bucură-te, slava Bisericii;

Bucură-te, făclia credinţei;

Bucură-te, comoară vie a Duhului Sfânt;

Bucură-te, mare scăpare a celor bolnavi;

Bucură-te, stâlp al faptelor dumnezeieşti ale vieţii în Duh;

Bucură-te, unealtă călăuzită de Dumnezeu a vieţuirii minunate;

Bucură-te, că poţi să stârpeşti viclenia idolilor;

Bucură-te, că faci să strălucească dragostea lui Hristos;

Bucură-te, comoară a vieţii viitoare;

Bucură-te, scânteiere vie a lumii imateriale;

Bucură-te, lucrător al mulor fapte minunate;

Bucură-te, flacără a milostivilor cereşti;

Bucură-te, Părinte Partenie!

Condacul al 7-lea:

Mare prin fapte minunate, ajuns ierarh, ai izbăvit de rătăcirea idolilor turma ta duhovnicească, care ţi-a fost încredinţată din mâinile lui Dumnezeu şi ai hrănit cu dogmele credinţei pe cei care strigă: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Vestind legile credinţei şi harul Evangheliei, purtătorule de Dumnezeu, i-ai întors să slujeasca lui Christos pe cei care înainte erau fii ai pierzării şi cu minuni îi întăreşti pe cei care cu evlavie strigă către tine:

Bucură-te, luminător al celor aflaţi în întuneric;

Bucură-te, părinte al celor care s-au luminat;

Bucură-te, cel care ai făcut de ruşine zădărnicia idolilor;

Bucură-te, cel care ai făcut cunoscută mila Mântuitorului;

Bucură-te, îndumnezeitule cunoscător al învăţăturilor dătătoare de viaţă;

Bucură-te, vestitor al milostivirilor cereşti insuflat de Dumnezeu;

Bucură-te, că îndrumi spre calea mântuirii;

Bucură-te, că risipeşti întunericul neştiinţei;

Bucură-te, cel care aprinzi flacăra sufletelor spre dragostea lui Christos;

Bucură-te, cel care rupi săgeţile duşmanului;

Bucură-te, cel care tai rădăcinile patimilor;

Bucură-te, cel care aduci rodul virtuţii;

Bucură-te, Părinte Partenie!

Condacul al 8-lea:

Prin iconomie dumnezeiască ai făcut, Părinte, minuni neobişnuite spre mântuirea altora, ai nimicit puterea demonilor şi ai vindecat boli grele, tămăduindu-i cu cuvântul tău, Partenie, pe cei care strigă: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Cu totul luminat de împăratul cel Sfânt, ai venit la Constantin cel vestit, care, cinstindu-ţi evlavia, ţi-a dăruit o bogată răsplată, pentru care ai slăvit pe Christos, îndemnându-i pe toţi să strige către tine:

Bucură-te, cel mare printre minunaţi;

Bucură-te, cel slăvit printre sfinţi;

Bucură-te, cel care ai bucurat pe Domnul cel Sfânt;

Bucură-te, cel care ai făcut de ruşine pe căpetenia întunericului;

Bucură-te, prieten adevărat al Atotputernicului Christos;

Bucură-te, armă îndreptată împotriva duşmanului;

Bucură-te, cel pe care l-a cinstit Constantin cel Mare;

Bucură-te, că ai primit dar dăruit de Dumnezeu;

Bucură-te, cel care străluceşti cu lumina Harului;

Bucură-te, nimicitor al duşmanului blestemat;

Bucură-te, cel care ai adus pe mulţi la Christos;

Bucură-te, cel care ai îndepărtat nebunia duşmanilor;

Bucură-te, Părinte Partenie!

Condacul al 9-lea:

Vindecând de rătăcire turma ta nestatornică, ai zidit, sfinte Părinte, o biserica prea frumoasă Mântuitorului, ca templu viu al Dumnezeiescul Duh, iar acum, înălţând cântări către Ierusalimul ceresc, cânţi lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

La cuvintele rugăciunilor tale, ca din somn s-a trezit în chip minunat Eftihianos şi de bogatul tău har, Cuvioase, s-a ruşinat duşmanul hulitor; iar noi, alergând către tine, cu credinţă fierbinte îţi strigăm:

Bucură-te, vasul Mângâietorului;

Bucură-te, cunoscatorule al vieţii necunoscute;

Bucură-te, cel care ai înviat prin rugăciune pe cel care a murit;

Bucură-te, cel care ai ucis pe duşmanul care te pizmuia;

Bucură-te, că ai vindecat pe foarte mulţi care sufereau cumplit;

Bucură-te, că armă cu adevărat te-ai arătat prin minuni;

Bucură-te, nimicitorul duhurilor necurate;

Bucură-te, tâlcuitor al învăţăturilor dumnezeieşti;

Bucură-te, cel prin care sunt alungaţi demonii;

Bucură-te, cel prin care sunt tămăduiţi cei foarte nefericiţi;

Bucură-te, slujitor adevărat al lui Christos;

Bucură-te, biruitor al duşmanului;

Bucură-te, Părinte Partenie!

Condacul al 10-lea:

Descoperit a fost, Părinte, duhul cel necurat, care se ascundea de mult timp în om; şi când i-ai spus să se sălăşluiască în tine a plecat gemând, iar cel vindecat, lăudântu-te, Îi striga lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Când ai cunoscut, Părinte, boala care se ascundea în inima păstorului Irakliei, imediat pe acesta l-ai arătat milostiv, cu cuvântul tău, Partenie; de aceea, minunându-se de mărinimia ta, toţi strigau:

Bucură-te, cunoscătorul celor ascunse;

Bucură-te, cunoscătorule al celor care nu se pot spune;

Bucură-te, învăţător al milostivirii dumnezeieşti;

Bucură-te, fluviu plin de milă;

Bucură-te, cel care urmezi mila Milostivului Dumnezeu;

Bucură-te, lăcaş al blândeţii şi al Luminii care nu poate fi înţeleasă;

Bucură-te, că l-ai vindecat pe păstorul Irakliei;

Bucură-te, că ţi-ai izbăvit turma de rătăcire;

Bucură-te, icoană a bunătăţilor lui Christos;

Bucură-te, pârâu al multor veselii;

Bucură-te, apărător al săracilor şi smeriţilor;

Bucură-te, cel care contempli Lumina cerească;

Bucură-te, Părinte Partenie!

Condacul al 11-lea:

Aflând de la tine vindecare, fostul slăbănog l-a lăudat pe Mântuitorul şi, îndreptat prin rugăciunea ta, vestea, prea fericite Partenie, minunea ta cea mare, strigând: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

De harul tău dat de Dumnezeu s-a cutremurat mulţimea demonilor, prin rugăciunile tale cerul a dat ploaie pământului care era însetat, ogorul a dat rod foarte bogat, iar credinciosul arhidiacon ţi-a zis cu uimire:

Bucură-te, cel plin de roade dătătoare de viaţă;

Bucură-te, izbăvitor de patimi nevindecate;

Bucură-te, cel care îl urmezi pe Ilie Tezviteanul;

Bucură-te, cel care faci să sporeasca dragostea lui Christos;

Bucură-te, râu foarte limpede al milei dumnezeieşti;

Bucură-te, crin prea frumos mirositor al harului duhovnicesc;

Bucură-te, că faci ploaia să coboare peste pământul însetat;

Bucură-te, că ne duci la corabia mântuirii;

Bucură-te, legătură a credincioşilor aduşi lângă tine;

Bucură-te, tămăduire a multora care erau bolnavi;

Bucură-te, cel datorită căruia se bucură slăbănogul;

Bucură-te, cel către care strigă mereu tot credinciosul;

Bucură-te, Părinte Partenie!

Condacul al 12-lea:

Luminat cu darul proorociei, ai spus dinainte, Părinte, cele ce se vor întâmpla şi pe Ipatianos, arhidiaconul Irakliei, l-ai văzut vas al Duhului, iar după ce ai proorocit aceasta striga şi el împreună cu tine către Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Cântându-ţi laude de despărţire, Ierarhule, cei care s-au adunat cu credinţă multă pentru călătoria ta la Dumnezeu au încredinţat mormântului trupul tău, Cuvioase, iar noi, lăudându-te, strigăm cu evlavie către tine:

Bucură-te, cel împreună cetăţean cu îngerii;

Bucură-te, sfântule biruitor cu cunună;

Bucură-te, temelie de nezdruncinat a Bisericii;

Bucură-te, cel plin de strălucirea Luminii necreate;

Bucură-te, grădină foarte plăcut mirositoare a darurilor tainice;

Bucură-te, zid nesurpat al creştinilor evlavioşi;

Bucură-te, ocrotitor care suferi împreună cu cei ce te cinstesc;

Bucură-te, apărător şi sprijinitor al ortodocşilor;

Bucură-te, cel prin care voi fi curăţit de patimi;

Bucură-te, cel prin care voi fi izbăvit de nenorociri;

Bucură-te, bucurie a sufletelor credincioase;

Bucură-te, apărare adevărată şi a mea;

Bucură-te, Părinte Partenie!

Condacul al 13-lea:

O, prealuminate Părinte Partenie, Ierarhule al Domnului, revărsare de minuni uimitoare, primeşte rugăciunile noastre şi, prin solirile tale către Dumnezeu, să primim iertare de greşeli toţi care întru-un glas Îi strigăm: Aliluia!

Apoi se zice iarăşi

Icosul 1

Om fiind prin fire, înger prin purtări ai fost văzut Ierarhule Partenie şi cu darurile îngereşti faci să strălucească adunarea Bisericii; de aceea, minunându-ne de viaţa ta, strigăm cu glas mare:

Bucură-te, cel prin care Christos este lăudat;

Bucură-te, cel prin care duşmanul este alungat;

Bucură-te, păstor prea îndumnezeit al Lampsakului;

Bucură-te, făclie luminoasă a Helespontului;

Bucură-te, culme a smereniei şi comoară a dragostei;

Bucură-te, adânc al curăţiei şi făcător de minuni;

Bucură-te, că te-ai umplut de lumină cerească;

Bucură-te, că ai nimicit puterea amăgitorului;

Bucură-te, slujitor înflăcărat al lui Hristos;

Bucură-te, ocrotitorul şi apărătorul nostru;

Bucură-te, cel prin care credincioşii se aprind;

Bucură-te, cel prin care duşmanii sunt surpaţi;

Bucură-te, Părinte Partenie!

Condacul 1:

Ca pe un arhipăstor prea îndumnezeit al Lampsakului şi ca pe un făcător de minuni şi izvor îmbelşugat te lăudăm pe tine, Ierarhule insuflat de Dumnezeu. Iar tu, ca unul care are îndrăzneală către Domnul, roagă-te să fie izbăviţi de tot necazul cei care strigă către tine: Bucură-te, Părinte Partenie!

Acatistul Sfinţilor Teodor Tiron şi Teodor Stratilat (acest Acatist ajută mult la diferitele necazuri şi mai ales ajută foarte mult pentru reuşiri la învăţătură şi la examene) (8 şi 17 februarie)

Condacul 1

Apărătorii cei nebiruiţi ai Efaitelor, frumuseţea mucenicilor şi a nevoitorilor însufleţită podoabă Tiron şi Stratilat Teodorii. Veniţi cu laude şi cu cântări să-i încoronăm căci lupte şi biruinţa muceniciei au răbdat pentru Hristos, căruia se roagă neîncetat ca să ne izbăvim din toate nevoile, care strigăm:

Bucuraţi-vă mucenicii Domnului.

Icosul 1

Îngerii s-au trimis din cer cu coroană nevestejită să încoroneze creştetul tău cel nebiruit, frumuseţea mucenicilor Teodore Tiroane slăvite; iar tu ca un viteaz al lui Hristos te-ai arătat apărător nebiruit al credincioşilor din toată lumea, pentru aceasta strigăm ţie:

Bucură-te, Tiroane voievodul mucenicilor,

Bucură-te, lauda şi podoaba Efaitelor,

Bucură-te, apărătorule al credincioşilor,

Bucură-te, surpătorule al păgânătăţilor,

Bucură-te, al mucenicilor podoabă şi bucurie,

Bucură-te, al Bisericii lui Hristos înfrumuseţare,

Bucură-te, că reverşi minuni cu îndestulare,

Bucură-te, că de bucurie pe toţi i-ai umplut,

Bucură-te, că din început Biserica ai apărat,

Bucură-te, că pentru dragostea lui Hristos, sângele tău ţi-ai vărsat,

Bucură-te, mare mucenice Teodore.

Condacul al 2-lea

Putere de sus ai luat prin chinurile tale cinstite nouă, nevoitorule al Domnului şi prin vărsarea sângelui tău, ai mărturisit cu fapta iubirea Domnului tău, pentru care Stratilate ţi-ai dat sufletul tău, strigând: Aliluia

Icosul al 2-lea

Putere vitejească luând de la Împăratul Slavei,ai ruşinat mândria lui Lichie, prin luptele tale cele muceniceşti şi pentru dragostea lui Hristos cu bucurie te-ai jertfit, pentru care credincioşii strigă ţie:

Bucură-te, Stratilate nebiruite,

Bucură-te, crin şi floare din Efaita.

Bucură-te, că ai biruit tabăra vrăjmaşilor.

Bucură-te, că prin chinuri ai câştigat cereasca Împărăţie.

Bucură-te, şi noi strigăm ţie!

Bucură-te, că armă ai avut crucea Domnului.

Bucură-te, că cu puterea ei pe tirani ai surpat.

Bucură-te, că şi pe idoli ai batjocorit.

Bucură-te, că pe idolii lui Lichinie, la săraci i-ai împărţit.

Bucură-te, că prin aceasta Hristos s-a proslăvit

Bucură-te, că prin răbdare, cununi ai câştigat.

Bucură-te, că spre cele cereşti pe toţi ne-ai îndemnat

Bucură-te, mare mucenice Teodore!

Condacul al 3-lea

Luminându-ţi ochiul minţii, către cer ai privit şi de frumuseţea celor nepieritoare dorind, nimic n-ai iubit din cele trecătoare; ci şi trupul tău Tiroane l-ai dat muncilor celor de multe feluri pentru care ai primit coroană nevestejită şi gherdanul biruinţei, pentru care cântăm Domnului: Aliluia !

Icosul al 3-lea

Lumina de sus strălucind sufletul tău cel mucenicesc, dar de bogăţie te-ai dat credincioşilor Tiroane că înfierbântându-te cu râvna bunei credinţe, ai scăpat pe credincioşi de spurcăciunile cele idoleşti pentru care cântăm ţie:

Bucură-te, ajutorul cel grabnic.

Bucură-te, strălucirea bunei credinţe.

Bucură-te, ocrotitorul ortodocşilor.

Bucură-te, înfrânătorul păgânătăţii.

Bucură-te, că prin colivă pe credincioşi ai scăpat,

Bucură-te, lauda şi bucuria episcopului Ioan

Bucură-te, că el cântare vrednică ţi-a dat

Bucură-te, biruitorule al tiranilor împăraţi

Bucură-te, că şi pe Maximian ai ruşinat

Bucură-te, al Bisericii înfrumuseţare,

Bucură-te, că reverşi raze strălucitoare

Bucură-te, că prin jertfă cu Hristos te-ai unit.

Bucură-te, că pentru aceasta El te-a proslăvit.

Bucură-te, mare mucenice Teodore!

Condacul al 4-lea

Puterea credinţei înfierbântând sufletul tău, spre mărturisirea lui Hristos, pentru care cu dragoste ţi-ai dat trupul muncilor celor înfricoşate, sfinţite Stratilate; iar noi văzând răbdarea ta cântăm Domnului: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Putere luând asupra păgânătăţii, pe idoli ai surpat cu mărturisirea lui Hristos, căruia sufletul ţi-ai dat cu mulţumire şi te-ai făcut apărător credincioşilor, mucenice Stratilate, pentru care cu dragoste strigăm unele ca acestea:

Bucură-te, că prin suferinţă cununa muceniciei ai luat

Bucură-te, că într-aceasta ai avut pe Hristos întărire

Bucură-te, că cu puterea Lui, pe idoli ai surpat.

Bucură-te, strălucirea Iracliei şi a Efaitei.

Bucură-te, că şapte zile nemâncat ai petrecut.

Bucură-te, că şi alte chinuri cu răbdare ai suferit

Bucură-te, că toţi care te-au văzut, pe Hristos au proslăvit.

Bucură-te, că prin bărbăţia ta puterea credinţei a înflorit.

Bucură-te, că mulţi bolnavi ai vindecat.

Bucură-te, că lui Hristos bună mireasmă te-ai adus.

Bucură-te, că Efata ţie a cântat.

Bucură-te, mare mucenice Teodore!

Condacul al 5-lea

Stea purtătoare de lumină te-ai arătat credincioşilor din toată lumea, lauda mucenicilor Teodore Stratilate, că ai scăpat pe mulţi de înşelăciunea idolească şi pe Hristos ai mărturisit şi ai luat cunună nevestejită din mâna Domnului tău, strigând: Aliluia

Icosul al 5-lea

Strălucind prin biruinţa mărturisirii, sufletul tău nevinovat l-ai adus lui Hristos, Carele a primit nevoinţele tale cele muceniceşti, arătându-te apărător fierbinte credincioşilor din toată lumea, pentru care strigăm ţie:

Bucură-te, Stratilate nebiruite.

Bucură-te mărturisitorule al credinţei.

Bucură-te, diamantul răbdării.

Bucură-te, crinul înfrânării.

Bucură-te, balsamul vindecării.

Bucură-te, cedrul curăţiei.

Bucură-te, ajutătorul săracilor.

Bucură-te, ocrotitorul văduvelor.

Bucură-te, că eşti tuturor folositor.

Bucură-te, că din orice nevoi izbăveşti.

Bucură-te, că sănătoşi ne păzeşti.

Bucură-te, că şi locaşul tău îl proslăveşti.

Bucură-te, mare mucenice Teodore.

Condacul al 6-lea

Mărturisind cu îndrăzneală pe Hristos Dumnezeu adevărat, ai străpuns cu suliţa răbdării tale pe Faraon cel gândit şi închinăciunile Elinilor le-ai surpat, ruşinând în privelişte pe Maximian, pentru care strigăm Domnului: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Mărturisitor fierbinte te-ai arătat mucenice Teodore Tiroane, că fiind dus înaintea tiranului Maximian, nu te-ai ruşinat a mărturisi pe Hristos ci ai ruşinat închinăciunile cele idoleşti, pentru care strigăm ţie:

Bucură-te, că în oastea tironilor ai fost.

Bucură-te, că pe Maximian ai ruşinat.

Bucură-te, că pe idolii lui ai surpat.

Bucură-te, că aceasta singur ai mărturisit.

Bucură-te, că prin spânzurare singur ai mărturisit.

Bucură-te, că prin focul cuptorului ai trecut.

Bucură-te, că Mitropolia Amasiei te măreşte

Bucură-te, că Humialon oraşul tău te prosloveşte

Bucură-te, că creştinii serbează acum al tău nume

Bucură-te, că-n nevoi şi-n izbânzi, strigăm, ţie.

Bucură-te, făcător de minuni alese.

Bucură-te, că prin ele Dumnezeu se proslăveşte.

Bucură-te, mare mucenice Teodore!

Condacul al 7-lea

Vrând tu mare mucenice Stratilate a-ţi mântui sufletul, pe care l-ai împodobit cu tot felul de fapte bune, cu rugăciuni şi cu milostenii, te-ai gătit spre lupte muceniceşti pe care le-ai primit cu bucurie cântând Domnului: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Străină minune a fost toată Efaita şi Iraclia s-a mirat de vitejiile tale, cum toate defăimând şi pe împăraţi mustrând, cu îndrăzneală ai alergat la lupte pentru dragostea Domnului tău, pentru aceasta strigăm ţie:

Bucură-te, minunea Efaitelor.

Bucură-te, înfrumuseţarea Iracliei.

Bucură-te, podoaba mucenicilor.

Bucură-te, mustrătorul tiranilor.

Bucură-te, jertfă însufleţită.

Bucură-te, că chinurile cu bucurie le-ai primit.

Bucură-te, că sfaturilor lui Lichinie nu te-ai plecat.

Bucură-te, că sufletul tău Domnului l-ai dat.

Bucură-te, că El cu bucurie l-a primit.

Bucură-te, că cetele mucenicilor primindu-te au dănţuit

Bucură-te, că şi noi bun apărător te-am dobândit.

Bucură-te, mare mucenice Teodore!

Condacul al 8-lea

Toată ceata îngerilor, cu mucenicii şi cu stăpânul lor, întru cântări au întâmpinat sufletul tău, mare mucenice Teodore Tiroane, încoronând creştetul tău cel nebiruit cu gherdanul mucenicilor şi toţi au cântat cu bucurie: Aliluia

Icosul al 8-lea

Toată făptura s-a alăturat lângă lauda care ţi-a făcut-o Hristos Mirele tău, îngerii priveau aşteptând venirea ta, mucenicii cântau biruinţa ta, iar pământul s-a sfinţit prin stropirea sângelui tău, iar noi robii tăi aducem laudă muceniciei tale, cântând acestea:

Bucură-te, că ele au încoronat creştetul tău.

Bucură-te, că cerurile au serbat intrarea ta.

Bucură-te, că cunună nevestejită ai primit.

Bucură-te, că pentru credincioşi rugăciune ai făcut

Bucură-te, că Hristos cererile tale le-a plinit.

Bucură-te, că El prin tine s-a proslăvit.

Bucură-te, că Biserica apărător te-a câştigat.

Bucură-te, al Locaşului tău grabnic apărător.

Bucură-te, că de ispite, de furturi şi de judecăţi eşti risipitor

Bucură-te, mare mucenice Teodore!

Condacul al 9-lea

Privind la frumuseţea cerului, ţi-ai luminat privirile minţii, cunoscând pe Ziditorul cerului şi al pământului, Făcător al totului, cu bucurie L-ai lăudat mucenice Teodore Stratilate şi cântare ai cântat Domnului: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Ritorii cei mult vorbitori au amuţit ca nişte peşti fără de glas, cum tu un tânăr ostaş ai defăimat frumuseţile lumii, mergând cu bucurie spre chinuri, unde ai arătat lupte biruitoare, de care mirându-se, cântâm ţie acestea:

Bucură-te, ritore între mucenici.

Bucură-te, trâmbiţă propovăduitoare.

Bucură-te,luptător nebiruit.

Bucură-te, răbdătorule de patimi.

Bucură-te, gherdane al răbdării.

Bucură-te, că cu bărbăţie ai mărturisit.

Bucură-te, că credinţă nevinovată ai păzit.

Bucură-te, că la aceasta şi pe noi ne-ai sfătuit

Bucură-te, că cu îngerii te-ai unit.

Bucură-te, că cu ucenicii locuieşti.

Bucură-te, că prin chinurile tale pe toţi îi veseleşti.

Bucură-te, mare mucenice Teodore!

Condacul al 10-lea

Vrând să-ţi mântuieşti sufletul şi să câştigi viaţă nemuritoare, te-ai păzit nevinovat de tot păcatul şi cu virtutea sufletului ai dorit pe Dumnezeu, Carele este marginea doririlor, pentru care şi ultima picătura de sânge cu mulţumită ţi-ai dat cântându-I: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Vrând noi nevrednicii a-ţi lăuda mucenicia şi nevoinţele tale Sfinte mare mucenice Teodore Tiroane prin rugăciunile tale cerem ajutorul cel dumnezeiesc, cântându-ţi cu dragoste acestea:

Bucură-te, că sufletul tău curat, tot pământul a sfinţit.

Bucură-te, că întru suirea ta spre cer, toţi diavolii s-au îngrozit.

Bucură-te, că şi văduva ajutorul tău a primit.

Bucură-te, apărătorule de cetate.

Bucură-te, ajutătorule al sufletelor curate.

Bucură-te, al păcătoşilor lesne iertătorule.

Bucură-te, al tuturor împlinitor de cereri.

Bucură-te, al ierarhilor bun sfătuitorule.

Bucură-te, al preoţilor cucernici ,de mari daruri dătătorule.

Bucură-te, al monahilor, bun ajutătorule.

Bucură-te, mare mucenice Teodore!

Condacul al 11-lea

Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor, întru ospăţul cel duhovnicesc a adăpat sufletul tău din pomul vieţii unde ai auzit glasul puterilor cereşti şi dansurile mucenicilor şi de bucuria aceea îmbălsămat fiind ai cântat împreună cu ei Domnului: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Împăratul Maximian cu toţi muncitorii lui, n-a putut birui sufletul cel de diamant mucenice Teodore Stratilate, nici nu te-a putut despărţi de doritul tău Hristos, căruia te închinai cu dragoste. Pentru care cântăm ţie:

Bucură-te, bine cinstitorule al sfintei Cruci.

Bucură-te, purtătorule al patimilor lui Hristos.

Bucură-te, râvnitorule al Împărăţiei cerurilor.

Bucură-te, bine primitule în locaşurile Ei.

Bucură-te, diamantul şi steaua credinţei.

Bucură-te, fulgerul rugăciunilor sfinte.

Bucură-te, primitorule al rugăciunilor noastre.

Bucură-te, veşmântul darurilor care ne acoperi slăbiciunile noastre.

Bucură-te, împlinitorul cererilor noastre.

Bucură-te, al Locaşului tău înfrumuseţare.

Bucură-te, al robilor casei tale, cucernică şi sfântă mângâiere.

Bucură-te, mare mucenice Teodore!

Condacul al 12-lea

Haruri muceniceşti împarţi tuturor credincioşilor, Sfinte Mare Mucenice Teodore Tiroane, preoţilor eşti podoabă şi lumină, celor ce cu dragoste serbează prăznuirea ta şi te cheamă cu credinţă, le împlineşti cererile; mie celui nevrednic şi mai mult decât toţi păcătoşii, dăruieşte-mi să cânt cu bucurie Domnului: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Vrând Sfinte Mare Mucenice Teodore a părăsi latura pământului, ai ajuns la desăvârşita dorire, unde priveşti frumuseţea Împăratului ceresc, te-ai arătat biruitor încoronat prin sângele tău şi n-ai încetat a ajuta cu rugăciunile şi minunile tale pentru aceasta primeşte prinos de mulţumită acestea:

Bucură-te, steaua harului ceresc.

Bucură-te, podoaba cinului preoţesc.

Bucură-te, al mucenicilor podoabă şi lumină,

Bucură-te, lauda celor ce-ţi cânta ţie.

Bucură-te, împreună vorbitorule cu mucenicii.

Bucură-te, că şi rugăciunile noastre le primeşti.

Bucură-te dătătorule de sfaturi dumnezeieşti.

Bucură-te, mărgăritar cu care luminezi sufletele.

Bucură-te, diamant carele tai neputinţele.

Bucură-te, al sufletului meu mântuire.

Bucură-te, al locaşului tău apărătorule.

Bucură-te, al ostenelilor noastre binecuvântătorule.

Bucură-te, mare mucenice Teodore!

Condacul al 13-lea

De trei ori fericiţilor, podoaba Ortodoxiei şi lauda Efaitelor, mucenicii Domnului: Teodore Tiroane slăvite şi Stratilate nebiruite, rugaţi-vă Domnului pentru mântuirea noastră, că izbăvindu-ne din nevoi, să cântăm Domnului: Aliluia! (de 3 ori)

Apoi se zice iarăşi

Icosul I

Îngerii s-au trimis din cer cu coroană nevestejită să încoroneze creştetul tău cel nebiruit, frumuseţea mucenicilor Teodore Tiroane slăvite; iar tu ca un viteaz al lui Hristos te-ai arătat apărător nebiruit al credincioşilor din toată lumea, pentru aceasta strigăm ţie:

Bucură-te, Tiroane voievodul mucenicilor,

Bucură-te, lauda şi podoaba Efaitelor,

Bucură-te, apărătorule al credincioşilor,

Bucură-te, surpătorule al păgânătăţilor,

Bucură-te, al mucenicilor podoabă şi bucurie,

Bucură-te, al Bisericii lui Hristos înfrumuseţare,

Bucură-te, că reverşi minuni cu îndestulare,

Bucură-te, că de bucurie pe toţi i-ai umplut,

Bucură-te, că din început Biserica ai apărat,

Bucură-te, că pentru dragostea lui Hristos, sângele tău ţi-ai vărsat,

Bucură-te, mare mucenice Teodore.

Condacul 1

Apărătorii cei nebiruiţi ai Efaitelor, frumuseţea mucenicilor şi a nevoitorilor însufleţită podoabă Tiron şi Stratilat Teodorii. Veniţi cu laude şi cu cântări să-i încoronăm căci lupte şi biruinţa muceniciei au răbdat pentru Hristos, căruia se roagă neîncetat ca să ne izbăvim din toate nevoile, care strigăm: Bucuraţi-vă mucenicii Domnului.

Acatistul Sfântului Mare Mucenic Haralambie (10 februarie)

Condacul 1

Alesule din ceata arhiereilor, mare mucenice Haralambie, dorind a-ţi aduce cântări de laudă simţindu-mă nevrednic şi cu împuţinarea graiului omenesc, tu care porţi nume întocmai cu darul dat de la Preaputernicul Dumnezeu, a fi luminător de bucurie, luminează-mi cugetul şi dă putere graiului meu ca întru bucurie să-ţi cânt ţie:

Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

Icosul 1

A cinsti cărunteţele tale cele adânci şi Sfinte, bine este, deoarece întru vechimea vârstei şi a sfinţeniei tale te-ai arătat viteaz răbdător tuturor chinurilor ce ai suferit de la păgâni. Tu ai înmulţit ceata mucenicilor, tu ai adăugat numărul apostolilor şi al propovăduitorilor lui Iisus Hristos; ţie dar se cuvine, după vrednicie, să-ţi cânte toţi ortodocşii creştini unele ca acestea:

Bucură-te, vrednicule şi bunule între arhierei Haralambie;

Bucură-te, cel ce ai sfinţit şi ai cinstit bătrâneţile;

Bucură-te, podoaba arhiereilor şi luminătorul cetăţii Magnesiei;

Bucură-te, învăţătorul cuvântului lui Dumnezeu spre calea mântuirii;

Bucură-te, povăţuitorul cel bun care ai arătat păgânilor calea mântuirii;

Bucură-te, strălucitorul cel drept care ai îndemnat la credinţă duhurile tiranilor;

Bucură-te, mucenice, cel ce ai adus la credinţa adevărată pe cei necredincioşi;

Bucură-te, cel ce ai adus la pocăinţă sufletească pe cei păcătoşi;

Bucură-te, următor al apostolilor şi al proorocilor celor luminaţi de Duhul Sfânt;

Bucură-te, purtătorule de chinuri Haralambie, care ai dat sfaturi bune prin cuvânt;

Bucură-te, că tu ai îndepărtat rătăcirile păgânilor;

Bucură-te, că tu ai luminat nedumerirea credincioşilor;

Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul al 2-lea

Văzând, Sfinte Mucenice Haralambie, că prin chinurile tale ai dobândit viaţa cea cerească şi veşnică de la viaţa cea vremelnică; văzând că tu ai primit cu bucurie de la Stăpânul lumii dreapta credinţă să o împarţi la cei ascultători cuvintelor lui Hristos, s-au îndemnat binecredincioşii a-ţi aduce ţie laudă de mulţumire şi a cânta lui Dumnezeu într-un glas: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Glăsuind popoarele că tu eşti luminat, prin puterea dumnezeiască, cu lumina cunoştinţei adevărului, au cunoscut totodată că şi faptele tale cele sufleteşti sunt spre mântuirea neamului omenesc; pentru că ai stat ca un adevărat ostaş mărturisitor al lui Hristos şi propovăduitor al învăţăturii Sale. De aceea ca pe o piatră neclintită a credinţei arătându-te binecredincioşilor, au venit a-ţi cânta ţie aceste cântări:

Bucură-te, răbdătorule de chinuri ce ai suferit de la păgâni;

Bucură-te, mângâietorule, că prin răbdarea ta ai făcut între ei minuni;

Bucură-te, cel ce te-ai chinuit pentru dragostea lui Hristos;

Bucură-te, cel ce te-ai jertfit în lume ca un adevărat credincios;

Bucură-te, moştenitorul vieţii celei veşnice;

Bucură-te, propovăduitorul credinţei, bunule mucenice;

Bucură-te, că prin pedeapsa trupului ai dobândit fericirea Raiului;

Bucură-te, că prin smerenia sufletului ai biruit osânda iadului;

Bucură-te, cel ce ai suferit pe trupul tău piroanele păgânilor;

Bucură-te, cel ce prin răbdarea ta ai dobândit pocăinţa oamenilor;

Bucură-te, cel ce te-ai arătat biruitor vrăjmaşilor;

Bucură-te, cel ce prin minunile tale ai adus veselie credincioşilor;

Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul al 3-lea

De înţelegerea dummezeirii sufletul tău fiind luminat, ca un adevărat viteaz al Mântuitorului Hristos ai stat, pentru că ai răspuns închinătorului de idoli Luchian ighemonul, că tu asculţi numai de dreptele şi mântuitoarele porunci ale Împăratului Hristos, iar nu de idolii cei fără de suflet care duc poporul la pierzare; pentru aceea binecredincioşii au venit cu îndoită umilinţă cântând împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Ieşind glas de bucurie din gura creştinilor, când au văzut că nu ţi s-a întâmplat nici o durere trupească prin despuierea trupului tău, ce ai suferit de la acel tiran, au adeverit totodată că scăparea şi izbăvirea ta este venită prin puterea Mântuitorului lumii, pentru că în numele Său ai suferit acele pedepse fără vreo vătămare. Pentru aceea binecredincioşii cu umilinţă aduc ţie aceste cântări:

Bucură-te, cel ce prin puterea dumnezeiască ai depărtat durerea trupească;

Bucură-te, cel ce ai biruit pe tiranii care au îndrăznit să te chinuiască;

Bucură-te, că tu ai primit în loc de odihnă chinurile celor ce te chinuiau;

Bucură-te, logodnicul tuturor mucenicilor;

Bucură-te, vorbitorule cu îngerii şi prieten al apostolilor;

Bucură-te, cel ce ai înălţat crucea credincioşilor;

Bucură-te, cel ce ai luminat cugetul păcătoşilor;

Bucură-te, stâlpul cel tare pe care s-a sprijinit credinţa;

Bucură-te, pomul cel plin de rod prin care s-a dobândit credinţa;

Bucură-te, izbăvitorule de ciumă şi de foamete;

Bucură-te, tămăduitorule de răni şi boli;

Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul al 4-lea

Zicând ostaşii şi toţi slujitorii ighemonului către mai-marii poporului că tu ai dorit mai mult necinstea osârdiei în loc de cinste, iar cârligele cu care ei te chinuiau s-au tocit cu totul şi numai au zgâriat trupul tău fără a-l fi vătămat cu nimica, toţi s-au mirat între ei de răbdarea chinuirii tale; iar binecredincioşii, slăvind pe Dumnezeu pentru facerile Sale de bine, s-au silit a-I cânta Lui: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Aratându-se mai tiran unul dintre căpeteniile păgânilor între ostaşii cei ce te chinuiau, dreptule mucenice, şi văzând că nicidecum n-ai căpătat vreo vătămare trupească din osânda la care erai supus, a îndrăznit acel tiran cu batjocură a smulge cârligele din mâna chinuitorilor şi pornindu-se iute cu mânie a sfâşia mai cu putere trupul tău, îndată a venit urgia dumnezeiască asupra lui, căci i s-au tăiat mâinile de la coate, stând spânzurate de trupul tău, şi căzând jos, la pământ, cerea zadarnic ajutor ighemonului. Iar tot poporul grăia către tine unele ca acestea:

Bucură-te, minunea cea adevărată a credincioşilor;

Bucură-te, cel ce ai dat închinare păcătoşilor;

Bucură-te, îngrozitorul semeţiei osânditorului;

Bucură-te, cel ce ai potolit gândul rău al vrăjmaşului;

Bucură-te, că ai biruit pe cel nelegiuit;

Bucură-te, că ai smerit pe cel nesocotit;

Bucură-te, bucuria minunilor tale;

Bucură-te, veselia chinurilor tale;

Bucură-te, propovăduitorul adevărului;

Bucură-te, luminătorul cugetului;

Bucură-te, părintele celor smeriţi;

Bucură-te, mijlocitorul celor pocăiţi;

Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul al 5-lea

Când a văzut poporul că ighemonului Luchian i s-a întors gura la ceafă, pentru că a îndrăznit a scuipa faţa ta cea Sfântă, toată cetatea Magnesiei s-a spăimântat de o minune ca aceasta şi într-un glas se ruga ţie să o mântuieşti, iar binecredincioşii cântau lui Dummezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Lăudându-se numele tău, Haralambie, în toată cetatea Magnesiei şi în Asia, pentru ca mai apoi, după rugăciunile tale către Dumnezeu, ai dat tămăduire ighemonului Luchian şi tiranului Luciu, care ţi-au cerut iertare de greşalele lor, şi s-au pocăit, îndată au alergat mulţi din popor la credinţa cea adevărată şi botezându-se în numele Sfintei Treimi, au grăit într-un glas: „Mare este Dumnezeul milelor şi al îndurărilor”; pentru aceasta aducem ţie aceste cântări:

Bucură-te, cel ce ai adus la credinţă pe împotrivitori;

Bucură-te, cel ce ai fost lor tămăduitor;

Bucură-te, minunatule între Sfinţi care ai făcut pe păgâni a se boteza;

Bucură-te, duhovnicescule părinte, care ai adus pe oameni prin botez a se lumina;

Bucură-te, cel ce te-ai învrednicit pe bolnavi a tămădui;

Bucură-te, cel ce te-ai silit pe păcătoşi a milui;

Bucură-te, cel ce ai dat şchiopilor şi ologilor însănătoşire;

Bucură-te, cel ce ai vindecat de orbire;

Bucură-te, că tu pe cei întinaţi de păcate i-ai curăţit;

Bucură-te, că tu pe diavoli i-ai izgonit;

Bucură-te, că, prin rugăciunile tale, morţii au înviat;

Bucură-te, că, prin suferinţele tale, darul sfinţeniei ai câştigat;

Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul al-6-lea

Mărturisind însuşi ighemonul despre minunile tale către Sever împăratul, acesta s-a mâniat foarte asupra idolilor lui, pentru că n-au putut sta împotriva acelor minuni; iar tu, ca un biruitor asupra lor, prin statornica ta credinţă, ai câştigat nemărginite daruri cereşti. Pentru aceea, o lăudatule Sfinte, primeşte mulţumirea binecredincioşilor care cu bucurie cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al-6-lea

Nouă şi înfricoşătoare minune ai săvârşit, Sfinte, când ai fost din nou chinuit de tirani după porunca lui Sever, pentru ca, primind cu veselie piroanele bătute peste tot trupul tău şi fiind tras de barbă şi aşezat pe un cal ca să te ducă de la Magnesia la Antiohia, la cincisprezece stadii în cale, prin gura calului glas mare s-a auzit, blestemând pe slugile diavolului ca să te dezlege de legăturile cu care erai cuprins; pentru aceea tot poporul cântă ţie:

Bucură-te, strălucite arhiereule, pentru noua răbdare de chinuri ce ai avut;

Bucură-te, mucenicule Sfinte, pentru noua minune ce ai săvârşit;

Bucură-te, părinte, că prin gura calului pentru tine s-a vorbit;

Bucură-te, Sfinte că, şezând pe cal, l-ai îmblânzit;

Bucură-te, că tu pe toţi trimişii lui Sever i-ai umilit;

Bucură-te, că tu pe slujitorii diavolului i-ai îngrozit;

Bucură-te, cel ce ai stins văpaia tiranilor;

Bucură-te, cel ce ai îngrozit furia ucigaşilor;

Bucură-te, că toate chinurile tale ce ai primit s-au potolit;

Bucură-te, cel ce ca un trandafir cu multă mireasmă ai înflorit;

Bucură-te, părinte, cel ce ca om multă osândă ai pătimit;

Bucură-te, Sfinte, cel ce ca un viteaz toate aceste chinuri le-ai biruit;

Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul al-7-lea

Ostaşii lui Sever, văzând minunile tale cele puternice, n-au îndrăznit să te mai chinuiască şi pe cale cu linişte te-au dus la Antiohia ca să împlinească porunca. Acolo Sever, cu diavolească pornire s-a înfuriat iar asupra ta, dând poruncă ca să-ţi înfigă o frigare arsă în piept. Dar multa lor osteneală cu nimic nu te-a vătămat, pentru că focul s-a stins şi oamenii cei împărateşti au ostenit. De aceea, o preaputernice Sfinte, împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu cu umilinţă: Aliluia!

Icosul al-7-lea

În furia lui, pierzând Sever răbdarea, dacă a văzut el însuşi această minune, a cercat cu viclenie a te îmblânzi şi a te cerceta cu ce putere faci aceste minuni. Iar el, luând de la tine răspuns, că în credinţa lui Hristos Dumnezeu nădăjduieşti, te-a ispitit a cere să înviezi morţii şi să isbaveşti pe cei stăpâniţi de diavoli. Atunci tu, dreptule părinte, primind dar şi putere de la Dumnezeu, ai arătat în faţa acestui necredincios încă o minune, că şi pe mortul ce ţi l-a adus l-ai înviat, pe cel stăpânit de diavol l-ai izbăvit şi însuşi satana s-a înspăimântat şi a ieşit din om, strigând către tine, cu rugăminte, ca să nu-l chinuieşti fără de vreme. Pentru aceasta tot poporul cu umilinţă cântă ţie unele ca acestea:

Bucură-te, mare mucenice Haralambie, făcătorule de minuni;

Bucură-te, mare mucenice Sfinte, izbăvitorule de nebuni;

Bucură-te, cel ce pe diavol din om cu un singur cuvânt l-ai izgonit;

Bucură-te, cel ce pe satana pe loc tu l-ai zdrobit;

Bucură-te, că însuşi el a dat glas de rugăminte, mărturisindu-te pe tine om dumnezeiesc;

Bucură-te, că tu cu aceste minuni ai ruşinat pe Sever şi pe Crips eparhul de neamul idolesc;

Bucură-te, că însuşi împăratul Sever, văzând acea minune a zis: „Mare este Dumnezeul creştinilor”;

Bucură-te, că tu ai făcut atunci pe mulţi din popor a crede în Hristos Dumnezeul milelor şi al puterilor;

Bucură-te, izbăvitorule de tot soiul de necazuri şi boli;

Bucură-te, că tu toate viclesugurile şi pornirile diavolului omori;

Bucură-te, că înşişi îngerii cereşti te numesc alesul lui Dumnezeu;

Bucură-te, că toţi creştinii pământeşti cinstesc numele tău;

Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul al-8-lea

A răsărit lumina cea adevărată a cunoştinţei celei sufleteşti din rodul ostenelilor tale, Haralambie, care ai fost osândit cu multe feluri de chinuri şi toate le-ai biruit prin credinţa ta cea puternică către Dumnezeu. Acea lumină îndată s-a răspândit peste închinătorii la idoli şi mulţi din aceştia crezând în numele Sfintei Treimi, s-au botezat în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Pentru aceea, lăudând noi vrednicia ta cea sufletească, împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al-8-lea

Împăratul Sever, socotind mai apoi că tu faci cu farmece acele minuni, ţi-a poruncit să jertfeşti idolilor lui pentru ca să te scape de grozavele sale chinuri, însă tu, ca un om dumnezeiesc, cunoscând rătăcirea sa, ai răspuns că pe cât trupul tău se zdrobeşte cu bătăile, pe atât se bucură întru tine duhul tău. Atunci Sever, mâniindu-se din nou, a poruncit să te omoare, bătându-te cu pietre şi arzând cu făclii aprinse barba şi obrazul tău; iar tu, cu vitejia cea sufletească, ai întors focul asupra slujitorilor împăratului şi i-ai pârlit pe ei. Pentru aceasta noi creştinii cu bucurie cântăm ţie aceste cântări:

Bucură-te, dumnezeiescule Sfinte, care ai biruit a lui Sever rătăcire;

Bucură-te, bunule părinte, care ai răspuns lui cu milostivire;

Bucură-te, cel ce ai primit pedepse grele în loc de odihnă trupească;

Bucură-te, cel ce ai socotit bătăile drept bucurie sufletească;

Bucură-te, viteazule ostaş, care ai îndreptat focul asupra duşmanilor tăi;

Bucură-te, vrednicule sutaş, care ai scăpat trupul tău de tiranii cei răi;

Bucură-te, cel ce te-ai arătat ca un stâlp neclintit bisericii lui Hristos;

Bucură-te, cel ce te-ai arătat ca un sfeşnic pururea luminos;

Bucură-te, înţelepte mucenice care ai risipit intunecarea idolilor;

Bucură-te, strălucite Haralambie care ai potolit durerea păcătoşilor;

Bucură-te, comoara cea nepreţuită a cereştilor cununi;

Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul al-9-lea

Trecând, bunule părinte, fără vreo vătămare trupească acele chinuri ce ţi-au dat păgânii, ai dobândit prin aceasta lauda tuturor apostolilor şi bucuria mucenicilor, căci te-ai învrednicit a fi cu ei partaş dumnezeieştii cununi prin care s-a întărit neamul creştinesc. Pentru aceea, o lăudatule Sfinte, primeşte de la noi laudă de mulţumire, ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al-9-lea

Ucigaşul şi nelegiuitul Sever, înţelegând mai la urmă că puterea şi minunile tale sunt venite de la Hristos, Mântuitorul lumii, a îndrăznit dimpreună cu slujitorii săi a cârti şi a huli chiar împotriva lui Dumnezeu. Atunci pentru o asemenea cutezare, a venit asupra lor arătare cerească, pentru că pământul s-a cutremurat şi fulgere şi trăznete au cuprins pe Sever şi pe Crips, eparhul său, ca să cunoască puterea lui Dumnezeu. Pentru aceea îndrăznim şi te rugăm, Sfinte mare mucenice Haralambie, fii apărătorul nostru de toate primejdiile şi ne întăreşte şi pe noi în credinţa Sfintei Treimi ca să nu cădem în primejdia păgânilor. Aşa, Sfinte mare mucenice, mijloceşte către Dumnezeu ca să ne miluiască după mare mila Sa, pentru ca să putem cânta unele ca acestea:

Bucură-te, cel ce ai dobândit puterea minunilor tale de la Mântuitorul;

Bucură-te, cel ce ai avut mărirea faptelor tale de la Ziditorul;

Bucură-te, cel ce întru Hristos te-ai jertfit, şi întru El te-ai Sfinţit;

Bucură-te, cel ce întru Domnul te-ai întărit şi prin El ai biruit;

Bucură-te, că pe tiranii tăi i-ai osândit, ca să te cunoască de om dumnezeiesc;

Bucură-te, că pe duşmanii tăi i-ai umilit, ca să te cinstească de părinte sufletesc;

Bucură-te, că prin tine s-a înnoit izvorul bunătăţilor şi al îndurărilor;

Bucură-te, că prin tine s-a vestit pomul milelor şi al dreptăţilor;

Bucură-te, că însuşi Sever, împăratul, şi Crips, eparhul, te-au rugat să-i scapi de pedeapsa lui Dumnezeu trimisă lor;

Bucură-te, că împăratul şi eparhul au lăudat credinţa creştinilor;

Bucură-te, cel ce ai primit dumnezeieşti daruri pentru creştini;

Bucură-te, cel ce ai primit bunătăţi pentru pământeni;

Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul al 10-lea

Fierbinţi au fost rugăciunile tale către Dumnezeu, dreptule mucenice, pentru că, mijlocind pentru iertarea şi tămăduirea duşmanilor tăi, Sever împăratul şi Crips ispravnicul, i-ai scăpat pe ei din osânda în care erau căzuţi şi slobozindu-i în pace, le-ai dat sfătuire bună ca să nu mai greşească. Drept aceea, cunoscând şi noi păcătoşii facerile tale de bine, bunule Sfinte, venim către tine cu umilinţă a te ruga să ne izbăveşti şi pe noi din toate nevoile şi necazurile pentru ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Darul dumnezeiesc a fost asupra ta, lăudatule părinte, pentru că, învrednicindu-te a aduce la credinţa cea adevărată pe fiica împăratului Sever, anume Galini, ea insăşi a stat mărturisitoare şi propovăduitoare bunătăţilor cereşti şi a îndemnat pe tatal ei să se lepede de tirania păgânătăţii, ca să dobândească întru Hristos milostivirea bunătăţii. Pentru aceasta, o lăudatule Sfinte, primeşte de la noi cu bucurie a-ţi aduce aceste cântări:

Bucură-te, cel ce prin rugăciunile tale ai scăpat de la pedeapsă pe vrăjmaşii tăi;

Bucură-te, cel ce prin mijlocirile tale ai slobozit în pace pe cei ce erau în nevoi;

Bucură-te, cel ce i-ai sfătuit pe ei ca să nu mai greşească;

Bucură-te, cel ce i-ai îndemnat pe ei ca să se pocăiască;

Bucură-te, că tu ai adus la adevărata credinţă pe fiica împăratului Sever, anume Galini;

Bucură-te, că tu ai întărit a ei cunoştinţă şi ai învăţat-o în Dommul a se povăţui;

Bucură-te, că ea insăşi a îndemnat pe tatăl ei să se lepede de tirania păgânătăţii;

Bucură-te, că tot ea l-a chemat la Hristos, ca să câştige milostivirea bunătăţii;

Bucură-te, cel ce ai luminat cugetul celor întunecaţi;

Bucură-te, cel ce ai dobândit pocăinţa celor deşteptaţi;

Bucură-te, viţa care ai odrăslit pentru întărirea neamului creştinesc;

Bucură-te, roada prin care ai primit harul dumnezeiesc pentru tămăduirea neamului omenesc;

Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul al 11-lea

În vis văzând fiica împăratului Sever că ea şedea într-o grădină cu pomi bine mirositori şi cu fântâni infrumuseţate şi tot prin vis văzând că pe tatăl ei şi pe Crips ispravnicul i-a gonit de acolo păzitorul grădinii, a alergat cu grabire la tine, bunule părinte, rugându-te ca să-i tâlcuieşti acel vis. Iar tu, ca un izvor al cunoştinţei, preţuind râvna cea adevărată a binecredincioasei fiice a împăratului, îndată i-ai dat povăţuirea cea sufletească, căci ai numit grădină Raiul drepţilor, şi păzitorul Raiului ai socotit că este însuşi Hristos; căci El a aşezat în Rai pe cei credincioşi şi a izgonit de acolo pe cei necredincioşi. Pentru aceea, noi cu umilinţă cântăm Lui: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Trecând treizeci de zile de la înfricoşătoarea pedepsire primită de la Dumnezeu, împăratul s-a răzvrătit iarăşi împotriva lui Hristos, Dumnezeul pe care însuşi Îl mărturisise. Şi chemându-te după aceea ca să jertfeşti idoliior lui spre a scăpa de pedeapsa sa, ai stat şi aici vitejeşte împotrivitor păgânătăţii sale, căci i-ai răspuns că mari şi nepricepute sunt cuvintele sale. Atunci el, mâniindu-se din nou, ţi-a pus spre batjocură frâu şi zăbale în gură şi te-a tras prin toată cetatea ca şi cum ai fi fost o fiinţă fără grai. Iar tu, mucenicule Sfinte, făcând rugi către Dumnezeu, ai scăpat şi din aceasta. Pentru aceea noi cei binecredincioşi aducem cu mulţumire laudă biruinţei tale, şi voim a-ţi cânta într-un glas unele ca acestea:

Bucură-te, tâlcuitorul visului credincioasei întru Hristos;

Bucură-te, propovăduitorul Raiului celui frumos;

Bucură-te, viteazule împotrivitor cuvintelor păgâneşti;

Bucură-te, dreptule mângâietor sfaturilor sufleteşti;

Bucură-te, că tu ai întărit în credinţă pe Galini, fiica împăratului, de a sfărâmat idolii cei turnaţi;

Bucură-te, că prin tine s-a risipit necuviinţa slujitorilor idoleşti celor înrădăcinaţi;

Bucură-te, că însăşi Galini a înfruntat pe tatăl ei de la închinarea păgânătăţii;

Bucură-te, că însăşi ea a îmbrăţişat şi a apărat neamul creştinesc;

Bucură-te, că ai lăsat spre pomenire fapte duhovniceşti;

Bucură-te, că ai dobândit spre răsplătire dragoste îngerească;

Bucură-te, Sfinte părinte, de roada bunătăţilor tale;

Bucură-te, cuviosule mucenice, de faptele minunilor tale;

Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul al 12-lea

Şezând tu, strălucitule Sfinte, rezemat de stâlpul cel uscat al casei văduvei unde te-a trimis Sever, ca să fii pus spre batjocură, ai arătat acolo încă o minune, căci stâlpul acela, înverzind, a înfrunzit şi a făcut atâtea ramuri încat a acoperit casa. Atunci văduva, cunoscând puterea cea dumnezeiască, a căzut la picioarele tale închinându-se şi zicându-ţi să mergi de la casa ei căci este nevrednică să fii aproape de ea. Iar tu, minunatule părinte, răspunzând cu blândeţe să nu se teamă, ci să creadă în Domnul că este foarte milostiv şi lăudat, ai îndoit după aceea minunile tale, căci a doua zi acel pom a înflorit şi a rodit, iar vecinii văduvei, văzând asemenea minune, s-au mirat foarte. Şi văduva, întărindu-se în credinţă, după râvna sa, şi cunoscând că acele minuni le-ai făcut cu darul şi puterea Mântuitorului Hristos, îndată s-a botezat în numele Sfintei Treimi, izbăvindu-se de toate răutăţile sale. Pentru aceea toţi dreptslăvitorii creştini vin cu bucurie să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Psalmul lui David cu bucurie l-ai cântat, Sfinte, când erai dus la locul osândei, spre pierzare, ca să ţi se taie capul, după porunca lui Sever, ca să nu mai abaţi pe păgâni din rătăcirea de care erau cuprinşi şi aşa ai zis în cale: „Mila şi judecata Ta voi cânta Ţie, Doamne; cânta-voi şi voi merge cu pricepere, în cale fără prihană, când vei veni către mine”. Iar către sfârşit, ridicând ochii şi mâinile tale către ceruri, ai mulţumit cu smerenie Dumnezeului milelor şi al îndurărilor pentru mântuirea ta, zicând: „Pomeneşte-mă Doamne întru împărăţia Ta”. Atunci cerurile deschizându-se, S-a arătat Domnul puterilor cu mulţime de îngeri asupra ta şi te-a chemat pe tine în locaşurile drepţilor ca pe un prieten iubit care ai fost chinuit în lume pentru dragostea Sa, dându-ţi totodată dar de tămăduire asupra celor ce vor cinsti în lume şi vor prăznui numele tău, ca să fie scăpaţi de toate bolile şi nevoile lor, iar mai ales de năpraznica boală a ciumei. Pentru aceea, o lăudatule Sfinte, primeşte cu bucurie a-ţi cânta ţie aceste cântări:

Bucură-te, strălucite arhiereule, că ai înverzit şi ai rodit stâlpul cel uscat al văduvei;

Bucură-te, strălucitule mucenice, că ai potolit şi ai smerit pe păgânul cel înfuriat al cetăţii;

Bucură-te, cel ce ai adus la credinţa cea adevărată pe văduva care trăia în desfrâu;

Bucură-te, cel ce ai adus la pocăinţa cea dorită pe păgâna care era în nebunie;

Bucură-te, că prin minunile tale ai deşteptat în ea cuvântul adevărului;

Bucură-te, că prin sfaturile tale ai câştigat şi asupra sa darul botezului;

Bucură-te, bunule Sfinte, care ai săvârşit în viaţa ta destule minuni;

Bucură-te, dreptule părinte, care ai mântuit mulţime de păgâni prin chinurile tale;

Bucură-te, cel ce te-ai învrednicit a vedea cerurile deschise şi frumuseţea cea nemărginită a slavei dumnezeieşti;

Bucură-te, cel ce ai primit glasul Domnului puterilor şi bucuria cea negrăită a cetelor cereşti;

Bucură-te, comoara cea nepreţuită cu care s-a încununat cinstitul tău cap, când s-a tăiat de păgâni;

Bucură-te, podoaba cea neaşteptată cu care s-a îmbrăcat măritul tău trup când s-a despărţit de tirani;

Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul al 13-lea

O, întru tot lăudate Sfinte Haralambie, primeşte de la noi aceste cântări ce cu umilinţă le aducem înaintea ta, şi ne izbăveşte pe noi din toate nevoile şi necazurile ca un bun şi de oameni iubitor. Căci deşi suntem nevrednici milostivirii tale pentru păcatele noastre cele multe şi grele, pe care le săvârşim în tot timpul vieţii noastre şi în tot ceasul, însă cunoscând bunătatea ta cea mare pe care o ai arătat asupra celor ce te cinstesc pe tine, şi asupra celor ce se pocăiesc cu credinţă întru numele Domnului, năzuim cu fierbinţi lacrimi a mărturisi înaintea ta că am greşit. De aceea ne rugăm ţie ca să fii mijlocitorul nostru către preaputernicul Dumnezeu, pentru iertarea păcatelor noastre, pentru mântuirea noastră de toate bolile şi de toate primejdiile şi pentru întărirea noastră în credinţa cea adevărată ca să nu mai greşim. Aşa, strălucite Sfinte, rugămu-te pe tine ca să ne aperi pe noi de toate răutăţile, după făgăduinţa ta, căci toţi te cinstim şi prăznuim numele tău, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! ( de 3 ori )

Apoi iarăşi se zice

Icosul 1

A cinsti cărunteţele tale cele adânci şi Sfinte, bine este, deoarece întru vechimea vârstei şi a sfinţeniei tale te-ai arătat viteaz răbdător tuturor chinurilor ce ai suferit de la păgâni. Tu ai înmulţit ceata mucenicilor, tu ai adăugat numărul apostolilor şi al propovăduitorilor lui Iisus Hristos; ţie dar se cuvine, după vrednicie, să-ţi cânte toţi ortodocşii creştini unele ca acestea:

Bucură-te, vrednicule şi bunule între arhierei Haralambie;

Bucură-te, cel ce ai sfinţit şi ai cinstit bătrâneţile;

Bucură-te, podoaba arhiereilor şi luminătorul cetăţii Magnesiei;

Bucură-te, învăţătorul cuvântului lui Dumnezeu spre calea mântuirii;

Bucură-te, povăţuitorul cel bun care ai arătat păgânilor calea mântuirii;

Bucură-te, strălucitorul cel drept care ai îndemnat la credinţă duhurile tiranilor;

Bucură-te, mucenice, cel ce ai adus la credinţa adevărată pe cei necredincioşi;

Bucură-te, cel ce ai adus la pocăinţă sufletească pe cei păcătoşi;

Bucură-te, următor al apostolilor şi al proorocilor celor luminaţi de Duhul Sfânt;

Bucură-te, purtătorule de chinuri Haralambie, care ai dat sfaturi bune prin cuvânt;

Bucură-te, că tu ai îndepărtat rătăcirile păgânilor;

Bucură-te, că tu ai luminat nedumerirea credincioşilor;

Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul 1

Alesule din ceata arhiereilor, mare mucenice Haralambie, dorind a-ţi aduce cântări de laudă simţindu-mă nevrednic şi cu împuţinarea graiului omenesc, tu care porţi nume întocmai cu darul dat de la Preaputernicul Dumnezeu, a fi luminător de bucurie, luminează-mi cugetul şi dă putere graiului meu ca întru bucurie să-ţi cânt ţie: Bucură-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

Acatistul Sfantului Mucenic Vlasie – ocrotitorul animalelor domestic (11 februarie)

Condacul 1:

Pe mine cel plin de toată întinăciunea ,care alerg la ajutorul tău Sfinţite Mucenice Vlasie, mă vindecă , mă mântuie cu ruga către bunul Dumnezeu şi aşa voi cânta: Aliluia!

Icosul 1:

Cel ce îmbracă crinii ţarinii, te-a îmbrăcat pe tine Sfinte cu toată bunătatea, Păstorule al Sevastiei, hrăneşte-ţi turma ta cu roadă de fapte bune şi aşa îţi vom cânta:

Bucură-te, mucenice;

Bucură-te, pustnice;

Bucură-te, ierarhe;

Bucură-te, sfinte;

Bucură-te, sfinţite mucenice Vlasie!

Condacul al 2-lea:

Plăcută ţi-a fost viaţa sfinţilor şi ca un milostiv ai cercetat pe sfinţii ce erau în temniţă ,aşa sfinte împreună cu mucenicul Eustaţie scoală-mă pe mine din temniţa fărădelegilor mele şi aşa voi cânta: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Ales-ai Sfinte a locui cu fiarele în pustie făcut-ai arătat darul lui Dumnezeu prin minunile tale, arătându-ţi milostivirea spre fiarele necuvântătoare prin tămăduirile pe care le dădeai, iar noi îţi zicem:

Bucură-te, căutătorule de Dumnezeu;

Bucură-te, aflătorul faptelor bune;

Bucură-te, iubitorule de linişte;

Bucură-te, şi ajută pe cei ce te cinstesc;

Bucură-te, sfinţite mucenice Vlasie!

Condacul al 3-lea:

Bucuratu-te-ai sfinte atunci când ai fost chemat la munci, dorind tu de Hristos, ne dă şi nouă din dragostea ta să iubim necazul care ne duce la Dumnezeu, şi aşa cu bucurie vom cânta: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Pe mulţi ai tămăduit ierarhe când mergeai spre munci. Precum spre aceia ţi-ai arătat bunătatea, arată-te milostiv spre mine cel ce pătimesc şi cu durere strig:

Bucură-te, vindecătorule;

Bucură-te, folositorule;

Bucură-te, şi mă miluieşte;

Bucură-te, ajutătorule;

Bucură-te, sfinţite mucenice Vlasie!

Condacul al 4-lea:

Ajută-ne nouă sfinte să ieşim din calea răutăţii. Depărtează cugetele cele rele. Ne spală cu roua rugăciunilor tale sfinte pe noi cei ce cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Pe văduva ce ţi s-a plâns ţie sfinte cu bucurie ai ajutat-o, poruncindu-i ei să-ţi prăznuiască pomenirea spre ai fi ei de folos şi mie celui ce îţi cânt:

Bucură-te, ajutând pe cei ce te roagă;

Bucură-te, că nu treci cu vederea;

Bucură-te, bucurie lină;

Bucură-te, linişte sfântă;

Bucură-te, sfinţite mucenice Vlasie!

Condacul al 5-lea:

Răbdata-i ierarhe bătăi şi batjocură pentru dragostea lui Hristos, nădăjduind la bunătăţile ce vor să fie celor ce iubesc pe El. Şi eu laud pe Dumnezeu cântând: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Picură nouă din darul tău sfinte. Ne păstoreşte pe noi în staulul lui Dumnezeu. Fă-ne nouă pe Hristos blând în ziua judecăţii şi aşa îţi vom cânta:

Bucură-te, bucuria mea;

Bucură-te, învierea faptelor bune;

Bucură-te, iubitor de osteneală;

Bucură-te, fericit chinuit;

Bucură-te, sfinţite mucenice Vlasie!

Condacul al 6-lea:

Şapte femei sfinte te-au urmat pe tine la mucenie ,făcându-te plin de darul lui Hristos, prin lucruri bune ce le-ai trimis înainte la Dumnezeu căruia îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Nu te-ai temut sfinte să ocărăşti pe cel ce te îndemna să te închini idolilor, batjocorind pe demoni iar pe Dumnezeu îl lăudai numind pe Hristos al tău iar noi aşa îţi cântăm:

Bucură-te, plin de Dumnezeu;

Bucură-te, lauda mucenicilor;

Bucură-te, slava pustnicilor;

Bucură-te, podoaba ierahilor;

Bucură-te, sfinţite mucenice Vlasie!

Condacul al 7-lea:

Urmând Stăpânului Hristos ,ai mers pe apă însemnându-o cu semnul crucii ai făcut-o slujitoare ţie, pe ceea ce pe mulţi i-a înecat pe tine te-a cruţat cântând: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Vrând slujitorii idolilor să-ţi urmeze s-au înecat, nădăjduind ei spre puterea dracilor. Fereşte-ne sfinte de vătămarea lor şi aşa cu bucurie te vom lăuda:

Bucură-te, pierzătorul dracilor;

Bucură-te, slujitorul adevărului;

Bucură-te, viaţă adevărată;

Bucură-te, virtute arătată;

Bucură-te, sfinţite mucenice Vlasie!

Condacul al 8-lea:

Rugatute-ai Sfinte înainte de tăierea ta pentru cei ce te vor prăznui, la care dumnezeiesc glas din înălţime a făgăduit împlinirea cererilor tale pentru cei ce cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Copiii cei lăsaţi în grija ta sfinte i-ai luat după tine, făcându-i pe ei părtaşi muceniciei tale; Sfinte ne fă şi pe noi următori lucrurilor tale şi aşa îţi zicem:

Bucură-te, şi mă povăţuieşte;

Bucură-te, şi vindecă-mă;

Bucură-te, şi ajută-mă;

Bucură-te, şi mă izbăveşte;

Bucură-te, sfinţite mucenice Vlasie!

Condacul al 9-lea:

Iubind tu curăţia până în sfârşit, dimpreună ai fost îngropat cu copii mucenici de la care izvorăsc tămăduiri şi nouă celor ce-ţi cântăm: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Ce laudă vrednică vom aduce ţie sfinte nu ne pricepem, dar tu ca un milostiv primeşte această săracă cântare:

Bucură-te, ales folositor;

Bucură-te, cu Hristos;

Bucură-te, Sfinte;

Bucură-te, dătător de umilinţă celor împietriţi la suflet;

Bucură-te, sfinţite mucenice Vlasie!

Condacul al 10-lea:

Aşa cum ţi-ai ţinut făgăduinţa faţă de văduvă, îmi împlineşte şi acum faţă de mine cel neputicios, şi voi cânta lui Dumnezeu împreună cu tine: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Se bucură sfinte creştinii făcându-te tu mijlocitor,sădeşte în sufletele celor ce te iubesc dragostea Domnului şi îţi vom cânta aşa:

Bucură-te, rugă sfântă;

Bucură-te, milă dumnezeiască;

Bucură-te, slujitor împărătesc;

Bucură-te, bucurie în Hristos;

Bucură-te, sfinţite mucenice Vlasie!

Condacul al 11-lea:

Cel ce te-a sfinţit pe tine în vreme de prigoană să ne întărească pe noi sfinte a urma ţie, bucură-ne pe noi în necazurile noastre şi aşa vom cânta cu tine: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Roagă-te bunului Dumnezeu să ne dăruiască lacrimi, pentru că tare ne-am întinat şi ne este nouă frică de lucrurile noastre şi aşa vom cânta ţie:

Bucură-te, casă sfântă;

Bucură-te, sfinţit ierarh;

Bucură-te, munte ales;

Bucură-te, peşteră a darurilor;

Bucură-te, sfinţite mucenice Vlasie!

Condacul al 12-lea:

Pe ierarhul , mucenicul, pustnicul, cel ales a lui Dumnezeu să-l lăude credincioşii, zicând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Pe apărătorul ortodocşilor, pe cel ce ne întăreşte în vreme de prigoană, prigonit fiind de cei fărădelege; credincioşii îi cântă:

Bucură-te şi ne întăreşte;

Bucură-te, cetatea lui Dumnezeu;

Bucură-te, colac de salvare;

Bucură-te, nădejde sfântă;

Bucură-te, sfinţite mucenice Vlasie!

Condacul al 13-lea:

O, de trei ori fericite a lui Hristos sfinte auzi-mă pe mine cel ce te laud şi te rog cu umilinţă să mă ajuţi să cânt lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori)

Apoi se zice iarăşi

Icosul 1

Cel ce îmbracă crinii ţarinii, te-a îmbrăcat pe tine Sfinte cu toată bunătatea, Păstorule al Sevastiei, hrăneşte-ţi turma ta cu roadă de fapte bune şi aşa îţi vom cânta:

Bucură-te, mucenice;

Bucură-te, pustnice;

Bucură-te, ierarhe;

Bucură-te, sfinte;

Bucură-te, sfinţite mucenice Vlasie!

Condacul 1:

Pe mine cel plin de toată întinăciunea ,care alerg la ajutorul tău Sfinţite Mucenice Vlasie, mă vindecă , mă mântuie cu ruga către bunul Dumnezeu şi aşa voi cânta: Aliluia!

Rugăciune

Nu îmi este nădejde sfinte de nu-mi vei ajuta tu, nu aflu milă de nu-l vei face milostiv mie pe Cel ce te-a sfinţit pe tine. Nu am lucru bun, ci numai nădejde că tu te rogi pentru mine şi pentru aceea sfinte nădăjduindu-mă spre ruga ta şi milostivirea lui Dumnezeu nu mă voi teme de cei ce caută să-mi facă rău, spre tine Doamne Dumnezeule să vin mereu îmi dă. Amin.

Acatistul Sfinţilor Teodor Tiron şi Teodor Stratilat (17 şi 8 februarie)

Condacul 1

Apărătorii cei nebiruiţi ai Efaitelor, frumuseţea mucenicilor şi a nevoitorilor însufleţită podoabă Tiron şi Stratilat Teodorii. Veniţi cu laude şi cu cântări să-i încoronăm căci lupte şi biruinţa muceniciei au răbdat pentru Hristos, căruia se roagă neîncetat ca să ne izbăvim din toate nevoile, care strigăm:

Bucuraţi-vă mucenicii Domnului.

Icosul 1

Îngerii s-au trimis din cer cu coroană nevestejită să încoroneze creştetul tău cel nebiruit, frumuseţea mucenicilor Teodore Tiroane slăvite; iar tu ca un viteaz al lui Hristos te-ai arătat apărător nebiruit al credincioşilor din toată lumea, pentru aceasta strigăm ţie:

Bucură-te, Tiroane voievodul mucenicilor,

Bucură-te, lauda şi podoaba Efaitelor,

Bucură-te, apărătorule al credincioşilor,

Bucură-te, surpătorule al păgânătăţilor,

Bucură-te, al mucenicilor podoabă şi bucurie,

Bucură-te, al Bisericii lui Hristos înfrumuseţare,

Bucură-te, că reverşi minuni cu îndestulare,

Bucură-te, că de bucurie pe toţi i-ai umplut,

Bucură-te, că din început Biserica ai apărat,

Bucură-te, că pentru dragostea lui Hristos, sângele tău ţi-ai vărsat,

Bucură-te, mare mucenice Teodore.

Condacul al 2-lea

Putere de sus ai luat prin chinurile tale cinstite nouă, nevoitorule al Domnului şi prin vărsarea sângelui tău, ai mărturisit cu fapta iubirea Domnului tău, pentru care Stratilate ţi-ai dat sufletul tău, strigând: Aliluia

Icosul al 2-lea

Putere vitejească luând de la Împăratul Slavei,ai ruşinat mândria lui Lichie, prin luptele tale cele muceniceşti şi pentru dragostea lui Hristos cu bucurie te-ai jertfit, pentru care credincioşii strigă ţie:

Bucură-te, Stratilate nebiruite,

Bucură-te, crin şi floare din Efaita.

Bucură-te, că ai biruit tabăra vrăjmaşilor.

Bucură-te, că prin chinuri ai câştigat cereasca Împărăţie.

Bucură-te, şi noi strigăm ţie!

Bucură-te, că armă ai avut crucea Domnului.

Bucură-te, că cu puterea ei pe tirani ai surpat.

Bucură-te, că şi pe idoli ai batjocorit.

Bucură-te, că pe idolii lui Lichinie, la săraci i-ai împărţit.

Bucură-te, că prin aceasta Hristos s-a proslăvit

Bucură-te, că prin răbdare, cununi ai câştigat.

Bucură-te, că spre cele cereşti pe toţi ne-ai îndemnat

Bucură-te, mare mucenice Teodore!

Condacul al 3-lea

Luminându-ţi ochiul minţii, către cer ai privit şi de frumuseţea celor nepieritoare dorind, nimic n-ai iubit din cele trecătoare; ci şi trupul tău Tiroane l-ai dat muncilor celor de multe feluri pentru care ai primit coroană nevestejită şi gherdanul biruinţei, pentru care cântăm Domnului: Aliluia !

Icosul al 3-lea

Lumina de sus strălucind sufletul tău cel mucenicesc, dar de bogăţie te-ai dat credincioşilor Tiroane că înfierbântându-te cu râvna bunei credinţe, ai scăpat pe credincioşi de spurcăciunile cele idoleşti pentru care cântăm ţie:

Bucură-te, ajutorul cel grabnic.

Bucură-te, strălucirea bunei credinţe.

Bucură-te, ocrotitorul ortodocşilor.

Bucură-te, înfrânătorul păgânătăţii.

Bucură-te, că prin colivă pe credincioşi ai scăpat,

Bucură-te, lauda şi bucuria episcopului Ioan

Bucură-te, că el cântare vrednică ţi-a dat

Bucură-te, biruitorule al tiranilor împăraţi

Bucură-te, că şi pe Maximian ai ruşinat

Bucură-te, al Bisericii înfrumuseţare,

Bucură-te, că reverşi raze strălucitoare

Bucură-te, că prin jertfă cu Hristos te-ai unit.

Bucură-te, că pentru aceasta El te-a proslăvit.

Bucură-te, mare mucenice Teodore!

Condacul al 4-lea

Puterea credinţei înfierbântând sufletul tău, spre mărturisirea lui Hristos, pentru care cu dragoste ţi-ai dat trupul muncilor celor înfricoşate, sfinţite Stratilate; iar noi văzând răbdarea ta cântăm Domnului: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Putere luând asupra păgânătăţii, pe idoli ai surpat cu mărturisirea lui Hristos, căruia sufletul ţi-ai dat cu mulţumire şi te-ai făcut apărător credincioşilor, mucenice Stratilate, pentru care cu dragoste strigăm unele ca acestea:

Bucură-te, că prin suferinţă cununa muceniciei ai luat

Bucură-te, că într-aceasta ai avut pe Hristos întărire

Bucură-te, că cu puterea Lui, pe idoli ai surpat.

Bucură-te, strălucirea Iracliei şi a Efaitei.

Bucură-te, că şapte zile nemâncat ai petrecut.

Bucură-te, că şi alte chinuri cu răbdare ai suferit

Bucură-te, că toţi care te-au văzut, pe Hristos au proslăvit.

Bucură-te, că prin bărbăţia ta puterea credinţei a înflorit.

Bucură-te, că mulţi bolnavi ai vindecat.

Bucură-te, că lui Hristos bună mireasmă te-ai adus.

Bucură-te, că Efata ţie a cântat.

Bucură-te, mare mucenice Teodore!

Condacul al 5-lea

Stea purtătoare de lumină te-ai arătat credincioşilor din toată lumea, lauda mucenicilor Teodore Stratilate, că ai scăpat pe mulţi de înşelăciunea idolească şi pe Hristos ai mărturisit şi ai luat cunună nevestejită din mâna Domnului tău, strigând: Aliluia

Icosul al 5-lea

Strălucind prin biruinţa mărturisirii, sufletul tău nevinovat l-ai adus lui Hristos, Carele a primit nevoinţele tale cele muceniceşti, arătându-te apărător fierbinte credincioşilor din toată lumea, pentru care strigăm ţie:

Bucură-te, Stratilate nebiruite.

Bucură-te mărturisitorule al credinţei.

Bucură-te, diamantul răbdării.

Bucură-te, crinul înfrânării.

Bucură-te, balsamul vindecării.

Bucură-te, cedrul curăţiei.

Bucură-te, ajutătorul săracilor.

Bucură-te, ocrotitorul văduvelor.

Bucură-te, că eşti tuturor folositor.

Bucură-te, că din orice nevoi izbăveşti.

Bucură-te, că sănătoşi ne păzeşti.

Bucură-te, că şi locaşul tău îl proslăveşti.

Bucură-te, mare mucenice Teodore.

Condacul al 6-lea

Mărturisind cu îndrăzneală pe Hristos Dumnezeu adevărat, ai străpuns cu suliţa răbdării tale pe Faraon cel gândit şi închinăciunile Elinilor le-ai surpat, ruşinând în privelişte pe Maximian, pentru care strigăm Domnului: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Mărturisitor fierbinte te-ai arătat mucenice Teodore Tiroane, că fiind dus înaintea tiranului Maximian, nu te-ai ruşinat a mărturisi pe Hristos ci ai ruşinat închinăciunile cele idoleşti, pentru care strigăm ţie:

Bucură-te, că în oastea tironilor ai fost.

Bucură-te, că pe Maximian ai ruşinat.

Bucură-te, că pe idolii lui ai surpat.

Bucură-te, că aceasta singur ai mărturisit.

Bucură-te, că prin spânzurare singur ai mărturisit.

Bucură-te, că prin focul cuptorului ai trecut.

Bucură-te, că Mitropolia Amasiei te măreşte

Bucură-te, că Humialon oraşul tău te prosloveşte

Bucură-te, că creştinii serbează acum al tău nume

Bucură-te, că-n nevoi şi-n izbânzi, strigăm, ţie.

Bucură-te, făcător de minuni alese.

Bucură-te, că prin ele Dumnezeu se proslăveşte.

Bucură-te, mare mucenice Teodore!

Condacul al 7-lea

Vrând tu mare mucenice Stratilate a-ţi mântui sufletul, pe care l-ai împodobit cu tot felul de fapte bune, cu rugăciuni şi cu milostenii, te-ai gătit spre lupte muceniceşti pe care le-ai primit cu bucurie cântând Domnului: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Străină minune a fost toată Efaita şi Iraclia s-a mirat de vitejiile tale, cum toate defăimând şi pe împăraţi mustrând, cu îndrăzneală ai alergat la lupte pentru dragostea Domnului tău, pentru aceasta strigăm ţie:

Bucură-te, minunea Efaitelor.

Bucură-te, înfrumuseţarea Iracliei.

Bucură-te, podoaba mucenicilor.

Bucură-te, mustrătorul tiranilor.

Bucură-te, jertfă însufleţită.

Bucură-te, că chinurile cu bucurie le-ai primit.

Bucură-te, că sfaturilor lui Lichinie nu te-ai plecat.

Bucură-te, că sufletul tău Domnului l-ai dat.

Bucură-te, că El cu bucurie l-a primit.

Bucură-te, că cetele mucenicilor primindu-te au dănţuit

Bucură-te, că şi noi bun apărător te-am dobândit.

Bucură-te, mare mucenice Teodore!

Condacul al 8-lea

Toată ceata îngerilor, cu mucenicii şi cu stăpânul lor, întru cântări au întâmpinat sufletul tău, mare mucenice Teodore Tiroane, încoronând creştetul tău cel nebiruit cu gherdanul mucenicilor şi toţi au cântat cu bucurie: Aliluia

Icosul al 8-lea

Toată făptura s-a alăturat lângă lauda care ţi-a făcut-o Hristos Mirele tău, îngerii priveau aşteptând venirea ta, mucenicii cântau biruinţa ta, iar pământul s-a sfinţit prin stropirea sângelui tău, iar noi robii tăi aducem laudă muceniciei tale, cântând acestea:

Bucură-te, că ele au încoronat creştetul tău.

Bucură-te, că cerurile au serbat intrarea ta.

Bucură-te, că cunună nevestejită ai primit.

Bucură-te, că pentru credincioşi rugăciune ai făcut

Bucură-te, că Hristos cererile tale le-a plinit.

Bucură-te, că El prin tine s-a proslăvit.

Bucură-te, că Biserica apărător te-a câştigat.

Bucură-te, al Locaşului tău grabnic apărător.

Bucură-te, că de ispite, de furturi şi de judecăţi eşti risipitor

Bucură-te, mare mucenice Teodore!

Condacul al 9-lea

Privind la frumuseţea cerului, ţi-ai luminat privirile minţii, cunoscând pe Ziditorul cerului şi al pământului, Făcător al totului, cu bucurie L-ai lăudat mucenice Teodore Stratilate şi cântare ai cântat Domnului: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Ritorii cei mult vorbitori au amuţit ca nişte peşti fără de glas, cum tu un tânăr ostaş ai defăimat frumuseţile lumii, mergând cu bucurie spre chinuri, unde ai arătat lupte biruitoare, de care mirându-se, cântâm ţie acestea:

Bucură-te, ritore între mucenici.

Bucură-te, trâmbiţă propovăduitoare.

Bucură-te,luptător nebiruit.

Bucură-te, răbdătorule de patimi.

Bucură-te, gherdane al răbdării.

Bucură-te, că cu bărbăţie ai mărturisit.

Bucură-te, că credinţă nevinovată ai păzit.

Bucură-te, că la aceasta şi pe noi ne-ai sfătuit

Bucură-te, că cu îngerii te-ai unit.

Bucură-te, că cu ucenicii locuieşti.

Bucură-te, că prin chinurile tale pe toţi îi veseleşti.

Bucură-te, mare mucenice Teodore!

Condacul al 10-lea

Vrând să-ţi mântuieşti sufletul şi să câştigi viaţă nemuritoare, te-ai păzit nevinovat de tot păcatul şi cu virtutea sufletului ai dorit pe Dumnezeu, Carele este marginea doririlor, pentru care şi ultima picătura de sânge cu mulţumită ţi-ai dat cântându-I: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Vrând noi nevrednicii a-ţi lăuda mucenicia şi nevoinţele tale Sfinte mare mucenice Teodore Tiroane prin rugăciunile tale cerem ajutorul cel dumnezeiesc, cântându-ţi cu dragoste acestea:

Bucură-te, că sufletul tău curat, tot pământul a sfinţit.

Bucură-te, că întru suirea ta spre cer, toţi diavolii s-au îngrozit.

Bucură-te, că şi văduva ajutorul tău a primit.

Bucură-te, apărătorule de cetate.

Bucură-te, ajutătorule al sufletelor curate.

Bucură-te, al păcătoşilor lesne iertătorule.

Bucură-te, al tuturor împlinitor de cereri.

Bucură-te, al ierarhilor bun sfătuitorule.

Bucură-te, al preoţilor cucernici ,de mari daruri dătătorule.

Bucură-te, al monahilor, bun ajutătorule.

Bucură-te, mare mucenice Teodore!

Condacul al 11-lea

Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor, întru ospăţul cel duhovnicesc a adăpat sufletul tău din pomul vieţii unde ai auzit glasul puterilor cereşti şi dansurile mucenicilor şi de bucuria aceea îmbălsămat fiind ai cântat împreună cu ei Domnului: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Împăratul Maximian cu toţi muncitorii lui, n-a putut birui sufletul cel de diamant mucenice Teodore Stratilate, nici nu te-a putut despărţi de doritul tău Hristos, căruia te închinai cu dragoste. Pentru care cântăm ţie:

Bucură-te, bine cinstitorule al sfintei Cruci.

Bucură-te, purtătorule al patimilor lui Hristos.

Bucură-te, râvnitorule al Împărăţiei cerurilor.

Bucură-te, bine primitule în locaşurile Ei.

Bucură-te, diamantul şi steaua credinţei.

Bucură-te, fulgerul rugăciunilor sfinte.

Bucură-te, primitorule al rugăciunilor noastre.

Bucură-te, veşmântul darurilor care ne acoperi slăbiciunile noastre.

Bucură-te, împlinitorul cererilor noastre.

Bucură-te, al Locaşului tău înfrumuseţare.

Bucură-te, al robilor casei tale, cucernică şi sfântă mângâiere.

Bucură-te, mare mucenice Teodore!

Condacul al 12-lea

Haruri muceniceşti împarţi tuturor credincioşilor, Sfinte Mare Mucenice Teodore Tiroane, preoţilor eşti podoabă şi lumină, celor ce cu dragoste serbează prăznuirea ta şi te cheamă cu credinţă, le împlineşti cererile; mie celui nevrednic şi mai mult decât toţi păcătoşii, dăruieşte-mi să cânt cu bucurie Domnului: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Vrând Sfinte Mare Mucenice Teodore a părăsi latura pământului, ai ajuns la desăvârşita dorire, unde priveşti frumuseţea Împăratului ceresc, te-ai arătat biruitor încoronat prin sângele tău şi n-ai încetat a ajuta cu rugăciunile şi minunile tale pentru aceasta primeşte prinos de mulţumită acestea:

Bucură-te, steaua harului ceresc.

Bucură-te, podoaba cinului preoţesc.

Bucură-te, al mucenicilor podoabă şi lumină,

Bucură-te, lauda celor ce-ţi cânta ţie.

Bucură-te, împreună vorbitorule cu mucenicii.

Bucură-te, că şi rugăciunile noastre le primeşti.

Bucură-te dătătorule de sfaturi dumnezeieşti.

Bucură-te, mărgăritar cu care luminezi sufletele.

Bucură-te, diamant carele tai neputinţele.

Bucură-te, al sufletului meu mântuire.

Bucură-te, al locaşului tău apărătorule.

Bucură-te, al ostenelilor noastre binecuvântătorule.

Bucură-te, mare mucenice Teodore!

Condacul al 13-lea

De trei ori fericiţilor, podoaba Ortodoxiei şi lauda Efaitelor, mucenicii Domnului: Teodore Tiroane slăvite şi Stratilate nebiruite, rugaţi-vă Domnului pentru mântuirea noastră, că izbăvindu-ne din nevoi, să cântăm Domnului: Aliluia! (de 3 ori)

Apoi se zice iarăşi

Icosul I

Îngerii s-au trimis din cer cu coroană nevestejită să încoroneze creştetul tău cel nebiruit, frumuseţea mucenicilor Teodore Tiroane slăvite; iar tu ca un viteaz al lui Hristos te-ai arătat apărător nebiruit al credincioşilor din toată lumea, pentru aceasta strigăm ţie:

Bucură-te, Tiroane voievodul mucenicilor,

Bucură-te, lauda şi podoaba Efaitelor,

Bucură-te, apărătorule al credincioşilor,

Bucură-te, surpătorule al păgânătăţilor,

Bucură-te, al mucenicilor podoabă şi bucurie,

Bucură-te, al Bisericii lui Hristos înfrumuseţare,

Bucură-te, că reverşi minuni cu îndestulare,

Bucură-te, că de bucurie pe toţi i-ai umplut,

Bucură-te, că din început Biserica ai apărat,

Bucură-te, că pentru dragostea lui Hristos, sângele tău ţi-ai vărsat,

Bucură-te, mare mucenice Teodore.

Condacul 1

Apărătorii cei nebiruiţi ai Efaitelor, frumuseţea mucenicilor şi a nevoitorilor însufleţită podoabă Tiron şi Stratilat Teodorii. Veniţi cu laude şi cu cântări să-i încoronăm căci lupte şi biruinţa muceniciei au răbdat pentru Hristos, căruia se roagă neîncetat ca să ne izbăvim din toate nevoile, care strigăm: Bucuraţi-vă mucenicii Domnului.

Acest Acatist ajută mult la diferitele necazuri şi mai ales ajută foarte mult pentru reuşiri la învăţătură şi la examene.

Acatistul Sfântului Ioan Casian (29 februarie)

Condacul 1

Pentru iubirea desăvârşită viaţa cea stricăcioasă lăsând, pe de-a-ntregul te-ai adus lui Hristos cel dorit. Căci arvuna Duhului luând, ai întărit Biserica întru dragostea Preasfintei Treimi şi chipul vieţii monahiceşti ca o flacără l-ai răspândit să lumineze marginile lumii. Pentru aceasta te lăudăm pe tine şi cu mulţumire cântăm:

Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţă de mult preţ a neamului românesc!

Icosul 1

Din Dobrogea şi neamul străromân moştenirea pământească ai luat, şi învăţătură aleasă la şcolile timpului dobândind te-ai aprins de dorirea dumnezeiască. Drept aceea toate lăsând, ai urmat lui Hristos împreună cu prietenul tău Gherman. Aşa ai ajuns călugăr într-o mânăstire din Betleem, ştiinţa duhovnicească în lucrarea vieţii de obşte deprinzând. Pentru aceasta după cuviinţă îţi strigăm:

Bucură-te, dorire după Hristos

Bucură-te, cugetare învăpăiată de har

Bucură-te, agonisire a aurului Scripturii

Bucură-te, păzire a curăţiei inimii

Bucură-te, însetare după lumina sfinţeniei

Bucură-te, închinătorule în duh şi adevăr

Bucură-te, nădejde a înfierii dumnezeieşti

Bucură-te, simţire a tainei peste fire

Bucură-te, dragoste apostolică şi rai al smereniei

Bucură-te, minte mişcată de suflarea Duhului Sfânt

Bucură-te, suflet şi trup făcute cer nou şi pământ nou

Bucură-te, isihie, liturghisire neîncetată

Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!

Condacul al 2-lea

Cu râvnă sfântă ai plecat ai plecat împreună cu Gherman în sihăstriile Egiptului în căutarea sfinţilor pustnici. Şi împărtăşindu-vă de taina vieţii lor ascunse cu Hristos în Dumnezeu, aţi păzit cuvintele lor în inimă, cu bucurie cântând: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Moştenire sfântă ne-ai lăsat, Părinte Ioane, celor încercaţi de multe dureri, lipsuri şi ispite, în Aşezămintele şi Convorbirile duhovniceşti. Aşa ne-ai învăţat să murim păcatului ca Domnul să ne fie lumina şi viaţa şi bucuria veşnică. Pentru aceasta îţi cântăm:

Bucură-te, pâine a smereniei şi vin al iubirii de Dumnezeu

Bucură-te, dar adus pe altarul cel mai presus de ceruri

Bucură-te, zugrav iscusit al dragostei Sfintei Treimi

Bucură-te, tâlcuitor al purtării de grijă dumnezeieşti

Bucură-te, călăuză de la iadul deznădejdii la raiul smereniei

Bucură-te, chip luminat de prezenţa lui Hristos

Bucură-te, carte vie în care se scriu cuvintele Duhului

Bucură-te, memorie făcută pământ de rai

Bucură-te, chivot al voii dumnezeieşti

Bucură-te, voire închinată la hotarul veşniciei

Bucură-te, locaş însufleţit al vederii Lui Dumnezeu

Bucură-te, conştiinţă a chipului lui Dumnezeu

Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!

Condacul al 3-lea

De la Avva Pafnutie ai învăţat a face loc în vasul pământesc slavei Sfintei Treimi prin întreită renunţare: la bunurile şi măririle lumeşti, la obiceiurile, patimile şi atracţiile vechi ale trupului şi sufletului şi la toate cele trecătoare. Şi astfel jertfă vie aducându-te cântai cu bucurie: Aliluia!

Icosul al 3-lea

La sfatul Avvei Iosif, şapte ani ai rămas în Egipt împreună cu Sfântul Gherman, culegând de la sfinţii nevoitori roadele Pomului vieţii. Apoi aţi ajuns în pustia Sketică, unde cerul şi pământul sărbătoreau pregustarea întâlnirii celei de la hotarul veşniciei.

Bucură-te, braţe libere de griji şi dobândiri trecătoare

Bucură-te, braţe întinse pe crucea dragostei

Bucură-te, braţe deschise spre a îmbrăţişa necuprinsul

Bucură-te, braţe ce cuprind lumea şi o aduc lui Dumnezeu

Bucură-te, vas al comorilor pustiei

Bucură-te, vas al moştenirii sfinte

Bucură-te, loc al păcii

Bucură-te, icoană vie, vedere din locul lui Dumnezeu

Bucură-te, trup purtat de suflet

Bucură-te, suflet purtat de harul lui Dumnezeu

Bucură-te, pământ urcat la cer

Bucură-te, cer întrupat

Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!

Condacul al 4-lea

Din pricina învinuirilor nedrepte la care erau supuşi monahii din Egipt aţi părăsit locul pustniciei şi aţi plecat la Constantinopol, la Sfântul Ioan Gură de Aur. De la el ai primit harul slujirii diaconeşti şi lângă el ai sporit în cuvânt şi în har, în lucrare şi în isihie. Iar după exilul lui ai ajuns la Roma împreună cu Gherman, spre a vesti pătimirile părintelui celui de Dumnezeu insuflat al Bisericii, împreună cu care în duh neîncetat cântaţi: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Mare a fost dragostea ta pentru dumnezeiescul Părinte în mâinile căruia te-ai adus ca o prescură lui Hristos. Aşa te-ai încredinţat lui Dumnezeu, învăţând pătimirea de bunăvoie pentru dragostea Lui şi iubirea de vrăjmaşi, pentru care, minunându-ne, îţi cântăm:

Bucură-te, primire a cuvântului din gura cea cu totul de aur

Bucură-te, ucenic crescut prin har la măsura de fiu

Bucură-te, fiu îmbrăcat în slava părintelui tău

Bucură-te, fiu al lui Dumnezeu născut în Duhul

Bucură-te, urmare a părintelui tău în adâncurile tainei dumnezeieşti

Bucură-te, urmare a lui în adâncurile suferinţei

Bucură-te, urmare a lui în slava învierii

Bucură-te, creştere în Trupul lui Hristos la măsura desăvârşirii

Bucură-te, rod al Liturghiei dumnezeieşti

Bucură-te, ascultare mişcată de nădejde, credinţă şi iubire

Bucură-te, deprindere a lucrării teandrice

Bucură-te, conştiinţă mărturisitoare a pecetei dumnezeieşti

Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!

Condacul al 5-lea

Harul liturghisirii preoţeşti l-ai îmbrăcat la Roma, după care ai revărsat în cuprinsul Galiei izvoarele vii şi bogăţia darurilor pustiei. Pe toate le-ai rânduit cu dreaptă socoteală după firea şi puterea celor ce primeau, treptele nevoinţei şi contemplării săpând spre suirea neînşelată la măsura desăvârşirii. Iar cei ce luau de la tine cu credinţă leacurile duhovniceşti şi urmau căile vindecării de păcate cu mulţumire strigau: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Plecând din inima neamului şi pământului românesc, drumul tău a unit ca o cruce de taină Răsăritul şi Apusul Bisericii drept-slăvitoare, spre slava Sfintei Treimi. Aşa pretutindeni ai împărţit cu bună pricepere comorile pustniciei, întărind pe toţi în conştiinţa menirii de taină a asemănării dumnezeieşti. Pentru aceasta îţi strigăm:

Bucură-te, surpătorule al celor opt patimi de căpătâi

Bucură-te, sfărâmare a zăvoarelor păcatului

Bucură-te, privire ce spulberă negrele întunecimi

Bucură-te, pajişte împodobită cu florile ştiinţei

Bucură-te, minte văzătoare prin ocheanul inimii

Bucură-te, inimă văzătoare prin lumina Duhului

Bucură-te, rodire a Împărăţiei prin adâncă răbdare

Bucură-te, dobândire a Duhului prin înfrânare

Bucură-te, înălţare peste tulburările patimii prin umilinţă

Bucură-te, dobândire a harului prin milostivire

Bucură-te, priveghere întru cunoştinţa prezenţei lui Hristos

Bucură-te, tăcere lucrătoare a cuvântului dumnezeiesc

Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!

Condacul al 6-lea

Mare este ajutorul tău, Sfinte, către noi, cei loviţi de tot felul de ispite şi necazuri, care te chemăm cu credinţă şi urmăm călăuzirile tale de Dumnezeu insuflate. Şi cu toate că suntem nevrednici, cu mijlocirile tale îndrăznim să întoarcem prin pocăinţă viaţa noastră spre Hristos, Răsăritul cel de Sus şi Izvorul milostivirii, cântând împreună cu tine: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Greu este jugul lăcomiei ce înăbuşă râvna dumnezeiască şi se face pricină a înclinărilor pătimaşe, drept aceea ne-ai învăţat, Părinte Ioane, a-l schimba pe jugul cel uşor al curăţiei inimii prin stingerea îmboldirilor aprinse ale trupului, mărturisirea conştiinţei şi umilinţa ce vine din ascultare. Iar prin postul sufletului şi trupului să arătăm dorul după dumnezeiasca împărtăşire în libertatea duhului, de care şi noi însetând cântăm:

Bucură-te, cercetare a conştiinţei ce smulgi spinii păcatului

Bucură-te, răbdare şi osteneală ce chemi mintea din cutreierul nestatornic

Bucură-te, căinţă a inimii ce sfărâmi împietrirea sufletului

Bucură-te, frică de Dumnezeu ce nu părăseşti cuvântul dragostei Lui

Bucură-te, rugăciune stăruitoare ce răzbaţi prin viforul ispitelor

Bucură-te, hrănire din laptele Scripturii şi mierea Tradiţiei sfinte

Bucură-te, postire născătoare de cumpătare şi înnoire a simţurilor

Bucură-te, vedere a lumii în icoana iubirii dumnezeieşti

Bucură-te, feciorie lucrătoare a tainei întrupării lui Dumnezeu

Bucură-te, punere a nădejdii în milostivirea de Sus

Bucură-te, închinare de sine primitoare a lucrării Sfintei Treimi

Bucură-te, curăţire a altarului lăuntric spre primirea Tainelor dumnezeieşti

Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!

Condacul al 7-lea

Urmând predania bătrânilor ne-ai învăţat atât curmarea mişcărilor demonice împotriva firii cât şi supunerea mişcărilor fireşti faţă de voia şi lucrarea dumnezeiască mai presus de fire. Şi îndemnai astfel să ne împlinim menirea, depăşind cele ale firii în Trupul lui Hristos şi în unire cu Sfânta Treime, cântând împreună cu sfinţii: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Ai vădit, părinte Ioane, lucrarea duhurilor răutăţii ce însoţesc cele opt patimi de căpătâi: duhul lăcomiei, duhul desfrânării, duhul iubirii de argint, duhul mâniei, duhul tristeţii, duhul neliniştii, duhul slavei deşarte şi duhul trufiei. Şi curăţind rănile patimilor, ai pus peste ele balsamul virtuţilor şi legătura dragostei, ca să aflăm vindecare şi mângâierea desăvârşirii, cu bucurie cântând:

Bucură-te, păzire a inimii de răsărirea gândurilor răutăţii

Bucură-te, gătire prin înfrânare a locaşului slavei

Bucură-te, feciorie, taina naşterii duhovniceşti

Bucură-te, trup şi suflet făcute icoană a sălăşluirii dumnezeieşti

Bucură-te, sfinţire a omului întreg după voia Sfintei Treimi

Bucură-te, nimicire a idolilor gândiţi şi simţiţi înaintea chipului lui Dumnezeu

Bucură-te, dezlipire cu duhul de agonisiri şi sălăşluire în hotarul veşniciei

Bucură-te, blândeţe şi răbdare întru nădejde, pământ al rodirii sfinte

Bucură-te, lepădare a întristării lumii pentru întristarea după Dumnezeu

Bucură-te, întristare zămislită din pocăinţă şi dorirea desăvârşirii

Bucură-te, isihie, rod al credinţei lucrătoare prin iubire

Bucură-te, micşorare de sine pentru arătarea slavei lui Dumnezeu

Bucură-te, surpare prin smerenie a înălţărilor trufiei

Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!

Condacul al 8-lea

Ai înfiinţat la Marsilia, Cuvioase Ioan, două mânăstiri de obşte, una de bărbaţi şi una de femei, răsădind cu duhovnicească pricepere tradiţia monahală a părinţilor din Egipt în specificul locului şi firii locuitorilor din Galia. Pe acestea trecându-le prin inima ta de Părinte şi firea neamului românesc, s-a arătat unicul chip al Împărăţiei într-o nouă icoană a cântării neîncetate de: Aliluia!

Icosul al 8-lea

La rugămintea Sfântului Castor ai alcătuit, Părinte, Aşezămintele Cenobitice, arătând că măsura desăvârşirii stă în împlinirea poruncii dumnezeieşti cu dreaptă socoteală şi după putere, chiar dacă mijloacele nu sunt aceleaşi. Aşa ai arătat că pogorămintele referitoare la orânduirea vieţii creştine nu înseamnă o schimbare a ţintei, nici a treptelor de atins, ci o împropriere a tradiţiei Bisericii în diferite caractere unite în aceeaşi icoană a comuniunii în Duhul Sfânt.

Bucură-te, iconar fidel erminiilor sfinte

Bucură-te, zugrav al aceluiaşi chip într-o nouă icoană

Bucură-te, înzestrare a Galiei cu armătură duhovnicească

Bucură-te, cuvânt purtător al apei duhovniceşti a pustiei

Bucură-te, începător al monahismului din Apus

Bucură-te, vistierie a comorilor Răsăritului

Bucură-te, purtător al Căii, Adevărului şi Vieţii

Bucură-te, cuvântător de Dumnezeu din plinătatea harului

Bucură-te, lucrător al curăţirii dumnezeieşti

Bucură-te, zugrav al contemplării dumnezeieşti

Bucură-te, liturghisitor al unirii dumnezeieşti

Bucură-te, candelă nestinsă la icoana Întrupării

Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!

Condacul al 9-lea

Mare taină e libertatea omului dată în însăşi pecetea chipului divin, desăvârşită în dialogul dragostei şi împreună-lucrarea cu Dumnezeu. Iar viaţa veşnică este însăşi părtăşia la iubirea Sfintei Treimi, în bucuria veşnică şi pacea cântării de: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Râvnei Sfinţilor Capadocieni şi a Sfântului Ioan Gură de Aur ai urmat ridicând cuvântul împotriva celor ce susţineau o separare adâncă între firea omenească şi harul divin. Aşa ai arătat că, deşi tot darul desăvârşit şi tot harul vin de la Dumnezeu, libertatea omului zidit după chipul Lui este chemată să răspundă şi să conlucreze cu harul pentru a produce în suflet roadele virtuţilor şi a se împlini în împărtăşirea dumnezeiască.

Bucură-te, urmaş adevărat al Sfinţilor Apostoli

Bucură-te, ferire de învrăjbire cu smerenie evanghelică

Bucură-te, depărtare cu duhul de tulburare şi certuri

Bucură-te, primire a harului pe măsura credinţei

Bucură-te, învăţătură temeluită pe cuvântul lui Dumnezeu

Bucură-te, împreună-lucrător cu Hristos

Bucură-te, statornicie în dreapta credinţă

Bucură-te, pace nesurpată şi blândeţe moştenitoare a raiului

Bucură-te, mărturisire a vieţii ca dialog şi participare

Bucură-te, învăţător al nevoinţei duhovniceşti

Bucură-te, laudă a milostivirii dumnezeieşti

Bucură-te, zugrăvire a chipului omului după erminia Sfinţilor Părinţi

Bucură-te, liturghisire a darului şi primire a harului lui Dumnezeu

Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!

Condacul al 10-lea

Stâlp al Bisericii te-ai arătat, Părinte Ioane, când la cererea viitorului papă Leon cel Mare al Romei ai alcătuit o ultimă scriere: Despre Întruparea Domnului, împotriva lui Nestorie, punând o piatră de temelie pentru Sinodul al III-lea Ecumenic din Efes, ţinut cu un an mai târziu. Pentru aceasta ca pe un dumnezeiesc părinte şi alăută a dogmelor insuflate te cinstim, şi împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Pe Maica Domnului ai mărturisit-o Născătoare de Dumnezeu iar pe Hristos Dumnezeu adevărat şi om adevărat. Aşa ai arătat că îndumnezeirea nu este o simplă imitare săvârşită de om ca după un model exterior, ci rodul lucrării divine împărtăşite în taina dragostei. Pentru aceasta îţi strigăm:

Bucură-te, alăută a tainei Treimii

Bucură-te, piatră a mărturisirii Întrupării

Bucură-te, piatră la temelia Bisericii

Bucură-te, laudă a naşterii dumnezeieşti din Fecioară

Bucură-te, cinstitor al măririi Născătoarei de Dumnezeu

Bucură-te, conglăsuitor cu Apostolii

Bucură-te, râu al teologhisirii insuflate

Bucură-te, călăuzitorule pe calea mântuirii

Bucură-te, apărătorule al dreptei credinţe

Bucură-te, purtătorule de Dumnezeu şi grabnic ajutătorule

Bucură-te, văzătorule de Dumnezeu şi degrab luminătorule

Bucură-te, iubitorule de Dumnezeu şi de oameni

Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!

Condacul al 11-lea

Până la capăt ai rămas statornic în dreapra credinţă a Bisericii, păzind nesecat izvorul isihiei dumnezeieşti, Cuvioase Ioan Casian, drept pentru care încă în viaţă fiind ai fost cinstit ca sfânt şi după mutarea ta izvoare de har ai revărsat spre mângâierea celor ce cântă: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Cum vom putea lăuda după vrednicie minunile tale, Părinte Ioane, că nu ne laşi în grelele încercări la care suntem supuşi şi ca pe o gură de rai ne-ai lăsat sfintele tale moaşte, spre mărturia vieţii nestricăcioase întru slava Sfintei Treimi. Fii dar grabnic sprijinitor şi tămăduitor al celor ce aleargă la tine şi cu credinţă cântă:

Bucură-te, chip împlinit în asemănarea dumnezeiască

Bucură-te, rod al pomului Vieţii

Bucură-te, prescură liturghisită de Hristos a neamului românesc

Bucură-te, purtător al crucii de moştenire a acestui pământ

Bucură-te, purtător al crucii omenirii suferinde

Bucură-te, izvor al tămăduirii

Bucură-te, părinte ce naşti în fii duhul mântuirii

Bucură-te, inimă de părinte, îmbrăţişare peste fire

Bucură-te, inimă de fiu în care bate dumnezeiasca iubire

Bucură-te, grijă părintească faţă de toţi cei necăjiţi

Bucură-te, ieşire în căutarea celor rătăciţi

Bucură-te, întâmpinare a fiilor risipitori

Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!

Condacul al 12-lea

Cu adevărat vă cinstim, Sfinte Ioane şi Sfinte Gherman, împreună cu primul vostru dascăl şi învăţător, Sfântul Ierarh Teotim I al Tomisului, ca pe o icoană a Sfintei Treimi zugrăvită în vetrele sihăstreşti ale Dobrogei. Căci moştenirea acestui neam şi pământ o aţi urcat la cer şi luminători lumii v-aţi arătat, unind sfinţenia vieţii, cultura aleasă şi teologia insuflată în taina cântării de: Aliluia!

Icosul al 12-lea

În multe stânci şi peşteri, văi şi sate, locuri de închinare şi sfinte locaşuri a răsunat numele tău, Sfinte Ioane, pecetluind în frumuseţea peisajului legătura veşnică de iubire pe care o ai cu acest pământ şi neam. Drept aceea după cuviinţă te cinstim şi cu mulţumire îţi cântăm:

Bucură-te, singurătate cu Dumnezeu ce îmbrăţişezi lumea

Bucură-te, dăruire de sine nevoinţei isihaste

Bucură-te, luminătorule al pustiei

Bucură-te, rugăciune pentru lumea deznădăjduită

Bucură-te, semănătorule al chipului Împărăţiei

Bucură-te, vistier al comorilor pustiei

Bucură-te, făclie nestinsă în sfeşnicul Bisericii

Bucură-te, grabnic ajutător al celor deznădăjduiţi

Bucură-te, mângâietorule al celor întristaţi

Bucură-te, iscusit grădinar al inimilor

Bucură-te, surpător al curselor diavoleşti

Bucură-te, îndemnător spre cele mai presus de fire

Bucură-te, libertate transfigurată prin iubire

Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!

Condacul al 13-lea

O, Sfinte Părinte Ioan Casian, nu ne lăsa pe noi, păcătoşii, care în neputinţe şi patimi cumplite ne zbatem, şi nu îndrăznim a căuta la faţa lui Dumnezeu din cauza fărădelegilor şi împietririi ce ne apasă, revarsă spre noi cu harul ce ţi s-a dat milostivirea dumnezeiască spre tămăduire, luminare şi înmulţirea dragostei întru slava Preasfintei Treimi, ca să cântăm cu mulţumire: Aliluia! (de 3 ori).

Apoi se zice iarăşi

Icosul 1

Din Dobrogea şi neamul străromân moştenirea pământească ai luat, şi învăţătură aleasă la şcolile timpului dobândind te-ai aprins de dorirea dumnezeiască. Drept aceea toate lăsând, ai urmat lui Hristos împreună cu prietenul tău Gherman. Aşa ai ajuns călugăr într-o mânăstire din Betleem, ştiinţa duhovnicească în lucrarea vieţii de obşte deprinzând. Pentru aceasta după cuviinţă îţi strigăm:

Bucură-te, dorire după Hristos

Bucură-te, cugetare învăpăiată de har

Bucură-te, agonisire a aurului Scripturii

Bucură-te, păzire a curăţiei inimii

Bucură-te, însetare după lumina sfinţeniei

Bucură-te, închinătorule în duh şi adevăr

Bucură-te, nădejde a înfierii dumnezeieşti

Bucură-te, simţire a tainei peste fire

Bucură-te, dragoste apostolică şi rai al smereniei

Bucură-te, minte mişcată de suflarea Duhului Sfânt

Bucură-te, suflet şi trup făcute cer nou şi pământ nou

Bucură-te, isihie, liturghisire neîncetată

Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţa de mult preţ a neamului românesc!

Condacul 1

Pentru iubirea desăvârşită viaţa cea stricăcioasă lăsând, pe de-a-ntregul te-ai adus lui Hristos cel dorit. Căci arvuna Duhului luând, ai întărit Biserica întru dragostea Preasfintei Treimi şi chipul vieţii monahiceşti ca o flacără l-ai răspândit să lumineze marginile lumii. Pentru aceasta te lăudăm pe tine şi cu mulţumire cântăm: Bucură-te, Sfinte Ioan Casian, mlădiţă de mult preţ a neamului românesc!

Reclame