5Sub acoperământul milei Tale neîncetate primeşte pe toţi cei răniţi de săgeţile păcatelor şi dezleagă neputinţele noastre cu puterea ce o ai de la Hristos. Haina sufletului meu este cu totul întinată şi nu aflu întru mine gând de pocăinţă care să-mi ridice mintea din adâncul păcatului. Om cu totul trupesc sunt, nesocotind legile duhovniceşti, ceea ce îmi atrage osânda. Dar nu Te scârbi şi nu Te depărta de mine, cel ce întru păcate am îmbătrânit, ci sub acoperământul rugăciunii Tale rânduieşte-mi pocăinţă şi nimiceşte toate săgeţile ispitelor îndreptate asupra mea.
Ridică mâinile Tale la rugăciune şi opreşte ridicarea valurilor ispitelor noastre, ca Una Ce îndulceşti amărăciunea sufletelor noastre şi duci la limanul mântuirii pe toţi cei ce se primejduiesc pe marea vieţii. Picură nouă gânduri smerite, ca să curăţească mintea noastră şi să o prefacă în oglindă a tainelor îngereşti. Pe cei ce vin cu credinţă în sfântă biserica Ta îi păzeşti de furia ispitelor şi asculţi cu blândeţe necazurile celor ce aleargă la Tine ca la un Zid nesurpat împotriva năvalei vrăjmaşilor nevăzuţi. Cu adevărat Tu eşti, Preacurată, Lumina înţelepciunii fecioarelor, Dragostea cea curată a maicilor, Scutul Cel nebiruit al monahilor în războiul duhovnicesc, Ocrotitoarea Cea tainică a pruncilor, Soarele Ce se iveşte pe cerul minţilor întunecate de patimi, Înţelepciunea celor nepricepuţi, Corabia mântuirii celor ce voiesc a ajunge la limanul Vieţii, Cartea duhovnicească a celor ce vor să pătrundă tainele Împărăţiei, Palatul Cel de aur şi veselitor al celor ce împărăţesc peste patimi, Izvorul tămăduirii celor neputincioşi cu trupul, Mângâierea celor ţinuţi în legătura întristării,Fântâna milostivirii ce adapă pe toţi cei istoviţi de călătoria în deşertul patimilor, Solitoarea către Făcătorul a celor deznădăjduiţi, Apărătoarea celor biruiţi şi răniţi de fiarele patimilor,Grădina Cea tainică plină de miresmele tuturor virtuţilor, Raiul Cel sădit pe pământ pentru răscumpărarea lui Adam celui căzut din frumuseţea Raiului,Icoana înţelepciunii imnografilor, Vălul Ce acoperă pe cei lipsiţi de haina faptelor bune, Acoperământul Cel nebiruit de săgeţile vrăjmaşilor noştri nevăzuţi, Îmbrăcămintea sufletului celor săraci, ţesută din firele rugăciunii,ca Ceea Ce potoleşti furtuna necazurilor noastre prin starea Ta înaintea tronului Dumnezeiesc, nu ne trece cu vederea pe noi, cei ce alergăm cu credinţă la prea puternicul Tău acoperământ. Întăreşte-ne pe piatra smereniei şi aprinde candela cea stinsă a inimii noastre cu focul rugăciunii, ca să aducem Domnului neîncetat jertfa cea bineprimită a iubirii. Acoperă tot pământul cu omoforul rugăciunii Tale, dăruindu-i pacea lui Hristos şi întăreşte poporul bine credincios în păstrarea şi mărturisirea credinţei celei adevărate.
Avându-Te pe Tine, Maică Preacurată, neobosită Rugătoare înaintea tronului Fiului Tău, ne întărim în credinţă şi aducem mulţumire Celui Ce Te-a dăruit neamului omenesc spre mântuirea noastră. Într-un glas al sufletului Ţie Îţi strigăm: Bucură-Te, Lumina Cea preaînaltă Ce străluceşte în Biserica lui Hristos, luminează şi mintea noastră spre vederea Luminii Celei mai presus de minte. Slavă Ţie Doamne, Cel Ce ai arătat pe Cea fără prihană Munte al desăvârşirii, Scară nesfârşită pentru cetele îngereşti şi Pod neamului omenesc prin care aflăm împăcare cu Tine şi apropiere de Tine, Mântuirea şi Viaţa noastră.

Reclame